Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Кратко представяне на програмата:

Програмата няма аналог в Република България и в нея са интегрирани теоретичните достижения, практическия опит, добрите практики и примерите за организацията и управлението на публичната администрация. През 2010 г. докторската програма по публична администрация беше акредитирана от НАОА с най-високата оценка "мн. добър" за срок от шест години. През 2016 г. програмата получи втора акредитация от НАОА със срок от пет години - до 20.05.2021 г.

Обучението за придобиване на образователната и научна степен "доктор" е съгласно Процедурата за обучение на докторанти от Наредбата за учебния процес в НБУ, със стандартен срок на обучение 3 години, и изисква не по-малко от 180 кредита:

1. 90 кредита от научна/творческа дейност;

2. 40 кредита от обучение - 10 кредита от курсове и 30 кредита от докторски минимуми;

3. 20 кредита от преподавателска и/или експертна дейност;

4. 30 кредита от защита на докторска дисертация.

Докторантите придобиват базови знания в областта на публичната администрация в два задължителни аудиторни кредитни курса и специализирани знания в съответствие с темата на дисертацията в три избираеми кредитни курса. Докторантите записват задължително и два от предложените извънаудиторни курса.

Програмата получи трета акредитация от НАОА в професионалното

направление 3.7 Администрацияи управление собща оценка 8.83 исрок на

валидност до следващата програмна акредитация, съгласно чл.81, ал.2 на

Закона за висше образованиеи Графика за акредитация на професионалните

направления."

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Администрация и управление
Научна специалност: организация и управление на извън производствената сферата (публична администрация)

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- ще могат да анализират научната и информационна база и съвременните практики в областта на мениджмънта и контрола на публичната администрация;

- ще познават и прилагат научните постижения в областта на функционирането на публичната администрация;

- ще владеят съвременни информационни технологии и уменията да ги прилагат в публичната сфера;

- ще притежават деловитост, компетентност и лидерски умения за провеждане на успешни европейски и национални политики от обществен интерес;

- ще могат да инициират, провеждат и ръководят самостоятелни и колективни научни изследвания и да прилагат резултатите от тях в преподавателската си и административна практика;

- ще осигуряват повишаването на административния капацитет на публичните организации чрез консултантска и изпълнителска дейност.

Компетентностите са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са специалисти, които могат да се реализират успешно в различни структури от системата на публичната администрация, заемайки длъжности на органи по управление, висши ръководни служители и експерти и да осъществяват преподавателска и научно изследователска дейност в областта на организацията и управлението на публичната администрация.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление