Теория и история на архитектурата

Кратко представяне на програмата:

Обучението в докторската програма " Теория и история на архитектурата " е насочено към подготовка на високо компетентни и образовани специалисти и изследователи в областта на теория и история на архитектурата.

Департамент "Архитектура" развива разнообразна научноизследователска дейност, свързана с организиране и провеждане на семинари и конференции, в разработване и участие в изследователски проекти и публикуване на проведените изследвания.

Департаментът има възможност за публикуване в "Сборник научни публикации" на департамент "Дизайн", както и в специализирани сборници и издания на конференции, семинари, уоркшопове и т.н., в електронната система на НБУ - Moodle и в e-библиотека (НБУ), където публикуват преподаватели и студенти.

прочети още
Теория и история на архитектурата

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Архитектура

Международна мобилност:

Департамент "Архитектура" на Нов български университет е с установено партньорство за студентска мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Белфаст, Сев. Ирландия, Великобритания, Тракийски университет, Комотини, Р. Гърция, Трент Юниверсити, Нотингам, Великобритания, Университета Еди Тепе, Истанбул, Р. Турция, фирми в Холандия и Италия. Сред основните цели на сътрудничеството между висшите учебни заведения са академичният обмен на студенти и преподаватели и разработването на общи научни и учебни проекти в областта на правото.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще получат:

- специализирани и профилирани знания в областта на теория и история на архитектурата

- умения за самостоятелно формулиране на изследователски проблем за намиране на релевантна научна литература, за изготвяне на библиографична справка по поставен проблем, за работа с архитектурна литература и за извличане на необходимата информация;

- умения за синтезиране за излагане на различни тези и становища и техен критичен анализ, за конструиране на теза и нейната защита, за изграждане на нови хипотези и за предлагане на съответните решения;

- умения за писане на научен текст и публикуване на научни статии и други академични разработки;

- преподавателски умения и знания за съвременните методи и средства за преподаване.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират като:

- изследователи, способни да извършват самостоятелни научни изследвания;

- преподаватели във висши учебни заведения;

- експерти в областта на управление на процесите в областта на архитектурното и градоустройственото планиране и способност за творческо мислене при практикуването на професията архитект и утвърждаването на нейната роля в обществото.

Департамент, предложил програмата:

Архитектура