Социология

Кратко представяне на програмата:

Програмата има изследователска насоченост в областта на Социологията на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от теорията, методологията и практиката на социологията, от гледна точка на постиженията и предизвикателствата пред съвременната социология и на другите сродни хуманитарни и социални науки. Тази програма дава възможност за реализация както на самостоятелни изследвания, така и за участие в колективни проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии, за изготвяне на доклади и презентации и за изнасянето им на професионални научни конференции. Специален акцент е запознаването на докторантите с широк спектър от съвременни направления, методи и техники в социологията като научни инструменти за социологическо изследване на актуалните социални проблеми, пред които е изправено световното и българското общество в епохата на глобализация.

прочети още
Социология

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност: социология

Практики:

Практическото обучение включва изследвания в лабораторията по социология на НБУ, стажове в социологически и маркетингови агенции и практики в областни и общински администрации, неправителствени организации и средства за масово осведомяване.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможности за международна студентска мобилност с университети в Германия, Франция и Великобритания.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще притежават задълбочени знания и практически умения за най-новите постижения в областта на съвременната социология; методологически компетентности и специализирана подготовка в областта на историческата социология, социология на социалната промяна, процесите на глобализация и световното рисково общество; умения за писане, редактиране и рецензиране на научни статии; умения за самостоятелно поставяне и решаване на научен проблем и за извършване на необходимите дейности за професионално провеждане на научно изследване; преподавателски умения и системна практика с използване на съвременни методи, техники и инструменти за академично преподаване; умения за извършване на научно ръководство, консултация и експертиза в областта на социологията.

Дипломиране:

Дипломирането става след набирането на общо 180 кредита, включващи кредитите, придобити от успешна защита на докторска дисертация

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят като: социолози-изследователи, преподаватели във ВУЗ, експерти и консултанти в областта на науката, образованието и медиите, висококвалифицирани специалисти в областта на бизнеса, държавната и общинската администрация, политическите организации и неправителствената сфера.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология