Световно стопанство. Международни икономически отношения

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява придобиване и непрекъснато осъвременяване на знанията за процесите в глобалната икономическа среда и за тяхното отражение върху корпоративното управление във всички отрасли. Силно интердисциплинарният характер на докторската програма предоставя възможност на специалисти от други образователни направления да разширят и задълбочат компетентността си в различни области на съвременната икономическа среда, надхвърляща политическите граници на отделните държави.

Кръгът от възможни докторски тези в рамките на програмата е изключително широк, но центърът на тежестта им е съсредоточен върху еволюцията, състоянието и перспективите на процесите в глобалната икономическа и финансова среда, както и на тяхното отражение върху стопанските процеси в България. Неизбежна част от анализите в докторските тези са политиките на Европейския съюз и на българските правителства, както и ролята им за конкретните вътрешни последици от промените в глобалната среда.

прочети още
Световно стопанство. Международни икономически отношения

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Икономика
Научна специалност: световно стопанство и международни икономически отношения

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма "Световно стопанство и МИО" ще придобият следните компетенции:

- да познават специализираната литература и научните постижения в областта на световното стопанство, на корпоративното управление в глобална среда и на икономическата политика и нейните последици в тези условия;

- да познават и прилагат научните постижения по въпросите на глобалния пазар, международните финанси, търговия и туризъм в сферата на корпоративното управление, публичната администрация и неправителствения сектор;

- да владеят съвременни информационни технологии и умеят, да ги прилагат в различните области на професионалната си дейност;

- да притежават деловитост, компетентност и лидерски умения.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Успешно завършилите докторската програма "Световно стопанство и МИО" ще могат:

- да се реализират успешно в различни фирмени, политически и публично административни структури, заемайки длъжности в органите за управление, висши ръководни служители и експерти;

- да преподават в различните равнища и форми на висше икономическо образование и да провеждат пълноценна научноизследователска дейност в сферата на международната икономика и финанси, икономическата политика и корпоративното управление в условията на глобално стопанство и финансов пазар.

Департамент, предложил програмата:

Икономика