General psychology

Short presentation of the programme:

The program prepares highly qualified specialists who can conduct both fundamental and applied scientific research in various fields of psychology and related scientific disciplines.

The training of doctoral students is realized through doctoral courses taught at NBU, as well as participation in national and international scientific conferences, symposia, seminars, specializations, etc., organized by the Department of Cognitive Science and Psychology at NBU, the Research Center for Cognitive Science and other institutions carrying out education, scientific research, and practical activities in the field of psychology.

прочети още
General psychology

Major and professional qualification:

Научно направление: Pychology
Научна специалност: обща психология

Practical training courses:

Програмата предлага възможност за практики и стажове в лабораториите на департамент "Когнитивна наука и психология" (Лаборатория по експериментална психология, Лаборатория по невронауки, Лаборатория за изследване на ползваемостта, Лаборатория по когнитивно развитие, Лаборатория по когнитивна роботика и изкуствени когнитивни системи), както и в лаборатории на БАН.

International mobility:

На докторантите в програмата се предоставя възможност да участват в международен академичен обмен по силата на сключени договори с университети в Берлин, Бохум, Оснабрюк, Лион, Париж, Севиля, Тренто и др.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата ще имат компетенции за:

- извършване на аналитична и изследователска дейност в областта на общата психология чрез провеждане на самостоятелни научни изследвания;

- планиране на научни изследвания, базирани върху най-новите достижения в научната област;

- провеждането им, обработка на данните и оценяване на получените резултати съгласно изискванията на психологическата наука;

- провеждане на научен обмен, познаване на водещите в съответната област изследователски центрове;

- подготовка на научни публикации, предназначени за международни научни издания;

- преподавателски умения за провеждане на високоефективен учебен процес.

Graduation:

След покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата ще могат :

- да работят в научно-изследователски звена, занимаващи се с фундаментални и приложни психологически изследвания;

- да се реализират като висококвалифицирани преподаватели и консултанти в областта на психологията и близки дисциплини, имащи отношение към психичното здраве и междуличностните отношения;

- при наличие на допълнителни компетенции да работят в различните приложни клонове на психологията по модела учен-практик.

Department :

Cognitive science and Psychology