Стратегии и политики на сигурност

Кратко представяне на програмата:

Програмата е ориентирана върху динамиката на промените в сигурността и върху съвременните предизвикателства към нея. Целта е да се подготвят млади учени, които да работят в областта на развитие на теоретичната основа на науките по сигурността, в сферата на информационно-аналитичната дейност, както и в модернизиране на образованието по проблемите на сигурността. Бъдещите студенти ще бъдат набирани сред най-изявените наши студенти в тази сфера, както и студенти, завършили подходящи програми в другите български и чуждестранни университети.

прочети още
Стратегии и политики на сигурност

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Национална сигурност
Научна специалност: организация и управление извън сферата на материалното производство (стратегии и политики на сигурност)

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще получат:

- възможност за перспективна научна и преподавателска кариера в областта на изследването и управлението на сигурността на високи равнища;

- възможност да предлагат стратегически експертизи по основни проблеми на сигурността в условията на актуалната политика в страната;

- възможност да работят по създаването и развитието на високоспециализирани кадри в областта на сигурността;

- възможност да участват в международен научен и управленски обмен по въпросите на сигурността.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като висококвалифицирани ръководители, специалисти и експерти в публичния и частен сектор на сигурността, в разработването и прилагането на съвременни информационни технологии в тази област, в провеждане на изследователска дейност в научни институти и организации. Защитилите образователната и квалификационна степен "доктор" са ценени като преподаватели във висши училища във все по-перспективната област на националната и международната сигурност.

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност