Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата съчетава филологическите познания с философията и културата на британското и американското общество в исторически план. Обучението преминава през курсове по съвременни аспекти на американистиката и британистиката, модернизъм и постмодернизъм в американската и британската литература, съвременна англо-американска философия, история и култура на Великобритания и САЩ.

Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в областта на американистиката и британистиката и възможност за широка реализация на завършилите съответните бакалавърски програми студенти посредством повишаването на тяхната квалификация и специализация в степен "магистър".

прочети още
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Науки за културата
Квалификация: магистър по американистика и британистика

Практики:

Участие в учебни и други научни конференции.

Програмата предлага възможност за практики и стажове в към департамента, както и към външни институции като министерства, държавни агенции, общински администрации.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм"– договор с Университета на Мачерата, Италия

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат висша специализация по американистика и британистика и притежават:

- знания в областта на историята, културната социология, изкуството и литературата на САЩ и Великобритания - в компаративен план;

- умения за критически анализ на научна литература, за дефиниране и решаване на изследователски и практически задачи, породени от глобализацията и световния преход към мултикултуралност;

- възможност и мотивация да продължат образованието си в докторска програма, както в България, така и в чужбина.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират като преподаватели, журналисти, референти, редактори, специалисти в сферата на международните отношения, с оглед разширяването на европейските и евро-атлантическите структури.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури