Маркетинг мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“ дава възможност за получаване на знания и умения за реализация в областта на осъществяването и управлението на маркетинг процесите в съвременния бизнес, за завладяването и задържането на нови перспективни пазари, за създаването и прилагането на нови практики и процеси в управлението на маркетинговата дейност.

Програмата на обучение е съобразена с най-новите тенденции в развитието на маркетинга, брандинга и процесите в управление на маркетинга. Програмата дава съвременни познания за теорията и практиката на маркетинга и подготвя студентите за практическа реализация в организациите.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Маркетинг мениджмънт ” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти със специализирани функционални познания в областта на маркетинга и обща икономическа подготовка.

Екипът от преподаватели се състои от млади, висококвалифицирани и иновативни в методите на преподаване специалисти с богат академичен и професионален опит.

Курсовете в магистърска програма „Маркетинг мениджмънт” са разработени на основата на консултации с български компании, активно участващи в международния бизнес, и с държавната администрация, регулираща тази дейност.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Маркетинг мениджмънт
Квалификация: магистър по маркетинг мениджмънт

Практики:

Практическото обучение включва различни активности в университета, както и стажове в икономически и финансови институции.

Международна мобилност:

Обучаващите се в програма „Маркетинг мениджмънт“ имат възможност да осъществяват студентска мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот" и по програма „Еразъм+“ в университети в Германия, Франция, Белгия, Италия, Португалия, Полша, Латвия, Румъния, Гърция, Турция, с които НБУ има сключени двустранни Еразъм споразумения.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- познават условията на модерния маркетинг мениджмънт, стандарти, стратегии и практика в маркетинга;

- познават динамиката на международната маркетингова среда, потребителските очаквания и потребности;

- могат да създават стратегически маркетингови стратегии, бранд стратегии, както и да управляват цялостния процес.

- могат да анализират последиците от маркетинговата политика в организациите в условията на глобална търговия, както за отделна компании, така и на макроикономическо ниво.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Департамент, предложил програмата:

Икономика