Киберсигурност

Кратко представяне на програмата:

Две от основните характеристики на магистърска програма "Киберсигурност" са актуалност и уникалност. Магистърската програма е актуална, защото осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Едновременно с това магистърската програма е и уникална поради съчетаването на знания и умения на границата на две изключително важни области на човешкото съществуване: сигурност и авангардни информационни технологии. В своята концепция магистърската програма отговаря на европейските стандарти за обучение като осигурява:

o изучаване на интердисциплинарни курсове, обхващащи широк кръг теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационни технологии в системите за сигурност и т.н.;

o стимулиране на аудиторната и самостоятелната творческа работа на студентите чрез оценяване на техните постижения с въведена кредитната система за оценяване на придобитите знания и умения;

o участие на студентите в национални и межуднародни проекти, стажове, семинари и конференции, които допринасят за изграждане и затвърждаване на способности за творчееска изява, работа в екип, усвояване на изследователски методи, споделяне и разпространяване на постигнати резултати.

Обучението на студенти по магистърска програма "Киберсигурност" подкрепя мисията на НБУ, насочена към изграждане на специалисти със задълбочена подготовка, знания и умения, способни за самостоятелно решаване на проблеми в професионалното направление.

В магистърска програма "Киберсигурност" се подготвят комплексни специалисти в областта на сигурността в киберпространството, което е резултат от изучаване на теми от основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии, човешкият фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, както и домейните на сигурността: информационна сигурност, сигурност на приложенията, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура. Студентите, обучаващи се по програмата, придобиват практически умения по прилагане на съвременни методи и технологии при разработване на проекти за защитени информационни системи.

Нивото, на което се разглеждат темите и проблемите в програмата се фокусира върху ниво бизнес организация (фирма, корпорация) и държавна институция (министерство, правителство), като не се изключват нивата на отделния индивид, национална и глобална сигурност, както и въпроси на международно сътрудничество по проблеми на киберсигурността. Рамките на обхвата, в който се разглеждат темите и проблемите в програмата включват публичния и частния сектор, а също така и въпроси на взаимодействие между тях при създаване и поддържане на киберсигурност.

През 2013 г. департамент "Национална и международна сигурност" разработи и спечели проект "Симулации в интерес на сигурността", финансиран от Централния фонд за стратегически изследвания на НБУ. В рамките на проекта, в лабораторията на департамента, е изградена компютърна мрежа с инсталация на симулационния софтуер "Visual Battlespace 2", който предоставя пред студентите отлична възможност за придобиване на умения за работа и прилагане на практика на знанията, получени по време на обучението.

Магистърската програма е акредитирана с най-висока оценка в рамките на акредитацията на професионално направление 9.1. Национална сигурност.

прочети още
Киберсигурност

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Киберсигурност
Квалификация: магистър по киберсигурност

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в бизнес организации, държавни институции и изследователски институти, по време на които студентите имат възможност да се запознаят с модели за изграждане на киберсигурност и сами да приложат придобитите теоретични знания при решаване на казуси от практиката.

Международна мобилност:

Програмата има сключен договор за мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с Национален институт по отбрана, Варшава, Полша (National Defence University in Warsaw http://www.aon.edu.pl/en ).

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават

знания за:

- основните аспекти на мениджмънта на киберсигурността, както и за методи, средства и процедури за осигуряване на сигурност в киберпространството;

- системите за управление, информационните и комуникационните системи в сектора за сигурност и защитата на критичната информационна инфраструктура;

- проектирането на защитени информационни системи в киберпространството;

- управлението на ИТ проекти в публичния и частния сектор;

и умения за:

- разработване и внедряване на съвременни решения на защитени информационни системи;

- прилагане на подходи за вземане на решение и разработване на процедури и техники за сигурност и защита на информационните ресурси;

- планиране на ресурсите, оценяване на риска и изграждане на способности в сектора за сигурност;

- използване на модели и симулации за решаване на изследователски и експертни задачи в сигурността.

Дипломиране:

Завършване на обучението в магистърска програма "Киберсигурност", в зависимост от общия среден успех за периода на обучение, става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит, след покриване на изискващия се брой кредити. Технологията и общите условия за завършване на магистърската програма може да видите на адрес:

Професия и възможни заемани длъжности:

Студентите, завършили магистърска програма "Киберсигурност" намират реализация както в държавната администрация, така и в частния сектор на позиции от средно и висше мениджърско ниво, в чиито длъжностни характеристики са изискват знания по управление на киберсигурността, сигурност на информацията, компютърни и комуникационни теехнологии и системи, управление и участие в изследователска и развойна дейност за проектиране и разработване на специализирани защитени информационни системи и системи за управление на информационната сигурност, както и в областта на защита на класифицираната информация.

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност