Лингводидактика

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с продължителност три семестъра за студентите, които желаят да придобият квалификация „филолог, учител по …“ един чужд език и четири семестъра за тези, които желаят да станат учители по два чужди езика.

МП "Лингводидактика" подготвя специалисти-филолози, които преподават чужди езици. В нея се разглеждат съвременни приложно-лингвистични и лингводидактични теории и практическото им приложение в учебния процес, свързан с изучаването и преподаването на чужди езици. Изграждат се специалисти, които отговарят на изискванията за професионални и междукултурни компетенции и имат необходимите знания и умения за професионално усъвършенстване, за критично отношение към собствената си работа, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика.

В програмата могат да се обучават:

- Студенти с придобита квалификация „учител по ... език“, които могат да профилират и усъвършенстват своите умения. Те записват задължителни и свободно избрани курсове и избират специализации.

- Студенти с бакалавърска степен (в съответната филология или в друга специалност), които нямат учителска правоспособност, но желаят да придобият квалификация „учител по... език“. Те записват необходимите за тази цел задължителни, избираеми и и факултативни курсове;

Студентите с нефилологическа бакалавърска степен, които желаят да придобият квалификация „учител по… език“, записват допълнително и филологически дисциплини на избрания чужд език.

Студентите, които желаят да придобият квалификация с два чужди езика, записват подготвителен филологически модул и по втория чужд език (ако нямат бакалавърска степен по съответната филология) и допълнителен семестър „Специализация по втори чужд език“. Те полагат държавен практико-приложен изпит и защитават дипломна работа, свързани с преподаването и на втория чужд език.

Условие за прием в програмата и за пълноценно изпълнение на практически и изследователски задачи в учебния процес е удостоверяването на владеене на избрания чужд език с диплом за бакалавърска степен в съответната филологическа специалност или с международно признат сертификат на ниво С1. При невъзможност да удостоверят по този начин необходимите езикови умения, кандидатите полагат тест по време на приемното интервю, а в хода на учебния процес полагат изпит на ниво С1 в НБУ. На желаещите се предоставя възможност да опресняват и развиват езиковите си умения в курсове на НБУ.

прочети още
Лингводидактика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Лингводидактика
Квалификация: филолог, учител по чужд език (английски/немски/френски/испански /италиански /руски или новогръцки език)
Специалност: Лингводидактика
Квалификация: филолог, учител по .... език и по .... език

Специализация: Учител по чужд език на деца
Специалност: Лингводидактика
Квалификация: филолог, магистър по чуждоезиково обучение

Специализация: Учител по чужд език на възрастни
Специалност: Лингводидактика
Квалификация: филолог, магистър по чуждоезиково обучение

Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Специалност: Лингводидактика
Квалификация: филолог, магистър по чуждоезиково обучение

Специализация: Учител по чужд език и образователни технологии в ЧЕО

Специализация: Методически наставник в чуджоезиковото обучение
Специалност: Лингводидактика
Квалификация: филолог, магистър по чуждоезиково обучение

Практики:

Програмата осигурява хоспитиране, текуща педагогическа практика и преддипломен стаж в общински, държавни и частни училища.

Международна мобилност:

Студентите от програма "Лингводидактика" имат възможност да кандидатстват всяка учебна година за осъществяване на студентска мобилност и за включване в курсове и семинари за професионална квалификация в Англия, Германия, Испания, Франция, Русия и други европейски страни по линия на европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм+".

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с приложен характер и с тясна хуманитарна насоченост. Завършилите програмата са филолози, специалисти в областта на чуждоезиковото обучение, които:

- притежават задълбочени познания в областта на лингвистиката, езикознанието, психологията, дидакатиката и методиката на ЧЕО;

- умеят да анализират учебни процеси и да намират оптимални решения на конкретните проблеми от практиката на изучаването и преподаването на чужди езици в различи възрасти и образователни степени;

- умеят да използват съвременните информационни и комуникационни технологии и да интегрират знанията за културата на носителите на езика в учебния процес по чужд език;

- притежават стратегии за самостоятелно придобиване на знания и за научноизследователска работа;

- могат да подпомагат подготовката на кадри в областта на чуждоезиковото обучение и да бъдат мултипликатори на усвоените професионални знания и умения на работното място.

Дипломиране:

Държавен (практико-приложен) изпит - 5 кр.

И

Защита на магистърска теза ИЛИ полагане на държавен изпит - съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ" - 10 кр.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят като преподаватели по сътветния чужд език във всички видове институции и във всички форми на чуждоезиково обучение.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури