Писмен и устен превод

Кратко представяне на програмата:

МП „Писмен и устен превод” подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които владеят професионално един или два чужди езика и имат умения за водене на конструктивен диалог в междуетнически и международен контекст. Студентите придобиват компетенции в актуалните видове и жанрове на писмения и устния превод и усъвършенстват уменията си за организация на делови преговори и конференции, което спомага за бързата им адаптация към пазара на труда. Програмата предлага новаторски курсове като машинен превод и езикова локализация, филмов превод, субтитриране за хора с увреден слух. Студентите развиват изследователски умения както при разработването на научни проекти, така и в конкретното прилагане на резултатите от тях в професионалната си практика. Програмата предлага възможност за обучение и придобиване на магистърска степен по превод от и на следните езици: български, английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки, арабски и руски. В програмата могат да се обучават бакалаври не само от филологически, но и други области на знанието.

прочети още
Писмен и устен превод

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Писмен преводач с (уточнява се езика) език
Специалност: Филология
Квалификация: Магистър по теория и практика на превода – преводач с (уточнява се чуждият език) език

Специализация: Устен преводач с (уточнява се езика) език
Специалност: Филология
Квалификация: Магистър по теория и практика на превода – преводач с (уточнява се чуждият език) език

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в преводачески агенции, телевизии и студия за субтитри и дублаж, неправителствени организации, чуждестранни фирми, туристически агенции и др.

Международна мобилност:

За разширяване на академичното сътрудничество с оглед на глобализацията и в сътрудничество с Европейската мрежа от магистърски програми по превод програма Юридически превод предлага мобилности по двустранни договори и по Еразъм +.

По време на обучението си студентите имат възможността да се възползват от стипендии за стажант-преводачи в Европейския парламент и Европейската комисия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са специалисти в областта на теорията и практиката на превода, които:

- владеят стратегиите и тактиките на писмения и/или устния превод, както и принципите за редактиране на различни видове превод;

- могат да прилагат различни стратегии на превод, включително машинен превод и пред- и пост-редакция, с оглед на конкретната културна среда, да използват преводачески софтуер, електронни ресурси, бази данни, терминологични банки, използване на различни лексикографски справочници и справочна литература;

- умеят да анализират текста на езика на оригинала и да извършват писмен и устен превод и редакция на текстове в областта на публицистиката, политиката, правото, финансите, търговията, медицината, науката и техниката като отчитат спецификата езика на превода и влиянието на социокултурните фактори;

- имат необходимата професионална подготовка, за да могат самостоятелно да продължат да развиват преводаческите си умения;

- притежават умения за научноизследователска работа, отразяващи съвременните тенденции в областта на теорията и практиката на превода с оглед на по-нататъшното си развитие в избраната научна област в докторските програми на НБУ.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно „Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в НБУ”.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят в обществени и частни организации като преводачи, редактори и консултанти в печатни и електронни медии; в министерства и агенции; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции и т.н.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури