Лидерство и мениджмънт в образованието

Кратко представяне на програмата:

Образователната система в България преминава през период на динамична трансформация, която се стреми да отговори на световните тенденции по отношение на качествената подготовка на бъдещите поколения. Процесът на децентрализация на образованието и нарастващите изисквания на обществото засилват ролята на образователните лидери като фактори на промяната и устойчиво развитие на образователните организации.

МП “Лидерство и мениджмънт в образованието” цели да подкрепи бъдещи и настоящи образователни лидери в изграждането на широк кръг от компетентности, необходими за успешното управление и развитие на публични и частни образователни организации. Програмата е интердисциплинарна и включва елементи от дисциплини като бизнес и администрация, управление, психология, информационни и комуникационни технологии, политически науки, икономика, право, комуникации, културология и др. Студентите ще придобият компетентности в редица области и теми - национални и европейски политики и реформи в образованието, стратегическо планиране, технологии за управление, лидерски стилове и подходи, развитие на екипите в образователната организация, коучинг и менторство, организационна култура и управление на ресурсите, образователни иновации, осигуряване на качеството.

Програмата е с продължителност 2 семестъра и е насочена към професионалисти, които планират да заемат или вече заемат ръководни и административни длъжности в частни или публични образователни организации. Подходяща е и за педагогически специалисти от образователната организация, които имат задачи по координиране на различни училищни екипи (методически обединения, ПУО, проектни екипи, екипи за реализиране на образователни иновации).

Програмата отразява съвременните академични постижения в сферата на образователното лидерство и мениджмънт и е в съответствие с нормативната база в България по отношение на профила и отговорностите на училищните лидери.

За да могат да се обучават в програмата, кандидатите трябва да притежават ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър”. Кандидатите, дипломирани по специалности, които не са от професионални направления 1.2. „Педагогика“ или 1.3. „Педагогика на обучението по...“, или от други професионални направления с придобита квалификация “учител”, записват няколко допълнителни курса по преценка на департамента.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Лидерство и мениджмънт в образованието
Квалификация: Мениджър в образованието

Практики:

Програмата предлага възможност за практики и стажове в министерства, агенции, общински администрации, училища и др. регионални и национални образователни структури; теренни практики.

Международна мобилност:

Програмата е в процес на сключване на договори по европейска програма "Еразъм " с Висше педагогическо училище, Порто, Португалия.

Компетенции на завършилите програмата:

Съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически, програмата допринася за развитие на основните групи компетентности, както следва: 1. педагогическа компетентност; 2. управленска компетентност, включително: а) административна и правна култура; б) планиране, организиране и контрол; в) управление на ресурси; 3. социална и гражданска компетентност.

Завършилите програмата ще са усвоили основни знания за: теоретическите, методическите и практическите основи и модели на лидерство и мениджмънт, които могат да бъдат приложени в образователните организации; наднационални и национални политики в образованието; формиране на училищни стратегии за развитие; нормативни документи и законодателство в областта на образованието; управление на образователни проекти.

Завършилите ще придобият основни умения: да прилагат лидерски и управленски стратегии в образователна среда; да прилагат и оценяват иновативни подходи в образователния процес; да прилагат националното законодателство и европейските тенденции в управлението на държавни, общински и частни образователни институции; да изработват училищни стратегии за развитие; да анализират и да предлагат решения и промени за подобрения и усъвършенстване на различни управленски процеси и образователни методологии за повишаване качеството на обучението и възпитанието; да изготвят и управляват образователни проекти; да оценяват, стимулират и мотивират хора и екипи в образователната среда; да използват съвременни информационни източници и технологии в управленската дейност; да въвеждат на иновативни стратегии и технологични инструменти, които могат да подобрят преподаването и обучението в образователната институция.

Дипломиране:

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), завършилите програмата могат да заемат следните длъжности:

• директор, училище

• управител, детско заведение

• директор, център за професионално обучение

• директор, детска градина

• ръководител, учебно-методичен център

• ръководител в общински, регионални, национални институции, отговорни за осъществяване на политиката в сферата на образованието

• консултант по управление (в образованието )

• специалист, качество (в образованието )

• организатор обучение в системата на непрекъснатото образование и продължаващото обучение.

Освен това, завършилите могат да допълват пряката си преподавателска дейност като ръководители на извънкласни и извънучилищни дейности, проекти, клубове, кръжоци, центрове, форуми и др.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури