Клинична социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата е плод на дългогодишно сътрудничество с университети в Европа и САЩ в областта на социалната работа с клинични случаи и семейства. Предлагат се два профила на специализация. Първият е през психоаналитичната теория и ангажирането на клиентите през отношенията с тях. При втория подхождането към семейството се осъществява от позициите на системната фамилна терапия. Следването в програмата е тясно обвързано с работата с клиенти под супервизия и ежеседмично участие в клиничен семинар. Програмата е подходяща за социални работници, които искат да се профилират в работата по случай в общността и в институциите.

Занятията се провеждат в различни специализирани практики, УПИЗ-и на НБУ и админитсративни звена, профилирани в компетенциите на Програмата.

прочети още
Клинична социална работа

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Социална работа с клинични случаи
Специалност: Клинична социална работа
Квалификация: магистър по клинична социална работа

Практики:

Студентите практикуват в Студентския център за психо-социална работа към НБУ, специализирани звена с рамкови сътрудничества за провеждане на практики със студенти на Програмата, администрацията на Столична община и др., под супервизията на преподавателите в програмата от началото на обучението си в програмата.

За тези от студентите, които нямат личен терапевтичен опит, програмата предлага опит в групи, организиран специално за студентите от НБУ. Групите продължават и двата семестъра, по четири учебни часа седмично.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите магистри по клинична социална работа са усвоили следните умения:

- правят оценка и формулировка на случай;

- водят случай (сключване на терапевтичен договор, работа по проблема, приключване на случая);

- работят с индивиди и семейства;

- прилагат психо-социални интервенции;

- изготвят и управляват проект;

- владеят и прилагат изследователски методи за оценка на практиката си и за изпълнение на изследователски проекти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършващите програмата могат да работят в: държавни и общински служби за психично здраве, центрове за подкрепа на деца и семейства в общността; в програми на неправителствени организации, които въвеждат нови социални услуги, здравни и консултативни центрове; групови практики за специализирана психиатрична помощ; болници с общ и специализиран профил; заведения за лишаване от свобода; центрове за социална рехабилитация; училищни и университетски консултативни служби.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа