Право

Кратко представяне на програмата:

Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно, а след него се провежда задължителен шест-месечен стаж и държавен теоретико-практически изпит.

Обучението обхваща задължителни, избираеми и факултативни аудиторни лекционни курсове. Сред задължителните са включени курсове по обща теория на правото, история на държавата и правото, конституционно право, римско частно право, гражданско право, административно право и административен процес, вещно право, финансово право, семейно право, наследствено право, облигационно право, търговско право, международно публично право, трудово право, наказателно право, осигурително право, гражданско-процесуално право, право на Европейския съюз, защита правата на човека, наказателно-процесуално право, юридически латински език и др. Предвидени са и упражнения по всеки един от курсовете.

Сред избираемите аудиторните лекционни курсове се открояват: академично писане, конституционно правосъдие, екологично право, правен режим на държавната служба, застрахователно право, правен режим на обществените поръчки, медиация и др. Сред факултативните се открояват: парламентарно право, спортно право, право и литература, медийно правно, съдебни експертизи, правен режим на разузнавателните служби и специалните разузнавателни средства и др.

Извън-аудиторните учебни форми включват учебни практики във всички основни отрасли на правото, включващи стаж в институции или изработване на отговори по задания.

Програмната схема е изцяло съобразно с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която е в сила от есента на 2023 г.

прочети още
Право

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Право
Квалификация: юрист

Практики:

Учебните практики по всички основни отрасли на правото включват стаж в институции или изработване на отговори по задания

Международна мобилност:

Двустранни споразумения по програма „Еразмус+“, свързани с установяване на сътрудничество и обмен на студенти между НБУ и 11 университета в Европа.

Компетенции на завършилите програмата:

Получилите диплом за завършено висше юридическо образование:

- притежават задълбочени познания в областта на правото, получени съобразно императивните изисквания на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист";

- могат да продължат образованието си като докторанти, както и да се занимават с преподавателска и научна дейност в областта на правото.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и държавни изпити /писмен и устен/ по Гражданскоправни науки /ГПН/, Наказателноправни науки /НПН/ и Публичноправни науки /ППН/.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като юристи и юрисконсулти в централните и териториалните държавни органи, в органите на местното самоуправление и местната администрация, в търговски дружества, в кооперации, в неправителствени организации, във фондации и др., а също като съдии, прокурори, следователи, адвокати, разследващи полицаи и др.

Департамент, предложил програмата:

Право