Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Кратко представяне на програмата:

Mагистърската програма по „Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика“ е иновативен продукт на Нов български университет (НБУ), който e фокусиран върху балансирано съчетание между теоретични и практически насочени курсове, основани на последните достижения на световната и национална наука и практика в мениджмънта на аграрния бизнес и зелената икономика.

Глобализацията на бизнеса, турбулентната и бързо изменящата се от една страна и все по - значимата екологизация на заинтересованите страни (Stakeholders) към проблемите на агробизнеса и зелената икономика от друга, изискват от мениджърите модерни, бързи, креативни, нестандартни и иновативни идеи, стратегии, модели, концепции и инструменти за управление, водещи към успех на управляваните от тях организации. Предложените от програмата аудиторни курсове са насочени към отговори на горепосочените предизвикателства. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и магистърски стаж. Магистърският стаж се предвижда да бъде в екипи от по 3-4 студенти, които да получават практически умения по мениджмънт, както и умения за работа в екип. Лекторите, които ще осъществят изпълнение на програмата са професори, доценти и главни асистенти от НБУ и Селскостопанска академия. Едновременно с тях участват и водещи експерти от Министерство на земеделието, държавни агенции и изявени специалисти и консултанти от практиката.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика
Квалификация: магистър по устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в престижни икономически и финансови институции, в земеделски предприятия, земеделски кооперации, общинс¬ките и областни служби по земеделие, преработвателни предприятия и предприятията за търговия със земеделски продукти, стоковите борси и тържища, консултантски фирми и бюра за развитието на агробизнес, производствена структура и маркетинг, аграрен мениджмънт, разработването на инвестиционни проекти и осъществяване на инвестиционни решения, ползване на кредити и други, агенции, дирекции и отдели на Министерство на земеделието на длъжности, изискващи задълбочена иконо¬мическа квалификация. Практиките и стажа подготвят магистрите за развитие на собствен или семеен бизнес в аграрната сфера и зелената икономика, както и да организират и ръководят дейности в аграрния туризъм в селските райони.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори за мобилност по европейска програма "Еразъм+" с университети от Италия, Германия, Франция, Швейцария, Полша, Финландия и др.

Компетенции на завършилите програмата:

• Разработване и управление на проекти в агробизнеса;

• Изработване на модерни и нестандартни стратегии за развитие на агробизнеса;

• Качество на продуктите и конкурентноспособност на аграрните фирми;

• Управление на финансите на агрофирмите;

• Пазари и регулиране в агробизнеса и зелената икономика;

• Локализация на аграрния туризъм;

• Оценка на риска в агробизнеса и селските райони и използване на инструментти за риск мениджмънт;

• Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз и ползите за фермерите и селските райони от нея;

• Дейността на различните организации, свързани пряко или косвено с агробизнеса и зелената икономика;

• Алтернативни източници на доходи в селските райони;

• Организацията, управлението и оптимизирането на производствената, търговската и финансовата дейност в земеделието;

• Финансирането и кредитирането на инвестиционните процеси в зелената икономика;

• Рисковите фактори на земеделското производство;

• Технологическите и икономически връзки в аграрния сектор и зелената икономика;

• Планирането, прогнозирането, иновирането в селското стопанство;

• Проблемите на локализация и вертикална интеграция в контекста на Европей¬ския съюз;

• Качествата и стандартите на земеделските стоки;

• Проблемите на аграрната екология и на аграрния туризъм;

• Проблемите на аграрната политика.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят на различни нива в престижни държавни и частни икономически и финансови институции, в земеделски предприятия, земеделски кооперации, общинските и областни служби по земеделие, преработвателни предприятия и предприятията за търговия със земеделски продукти, стоковите борси и тържища, консултантски фирми и бюра за развитието на агробизнеса.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление