Управление на луксозното хотелиерство

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство“ има за цел да подготви специалисти в сектора на луксозното хотелиерство (висококатегорийни хотели), отговарящи на очакванията, изискванията и особеностите на клиентите от луксозния сегмент. Програмата е разработена съместно с екипа на хотел Hyatt Regency Sofia и съобразно актуалните тенденции и модели на обучение в световен мащаб. Магистърската програма е интердисциплинарна и има силно изразена практическа насоченост с цел подготовка на високо квалифицирани кадри с придобит, още по време на обучението, професионален опит. Във всички представени курсове се провежда едно семинарно занятие с експерт от бизнеса в съответната област.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление на луксозното хотелиерство
Квалификация: магистър по управление на луксозното хотелиерство

Практики:

През последния семестър студентите имат задължителен магистърският стаж, който се провежда изцяло в хотел Hyatt Regency Sofia, съгласно сключен договор между НБУ и хотела, под прякото ръководство на ментор.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Италия, Германия, Финландия, Португалия, Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

• познават и управляват процесите по обслужване на клиенти от висококатегорийния сегмент, съгласно възприетите международни стандарти;

• имат знания по отношение на организационната култура, управлението на човешките ресурси и екипи, мениджмънта на всички основни и допълнителни услуги;

• са запознати с особенсотите на MICE туризма, комуникациите и уелнес концепцията в луксозното хотелиерство;

• могат да ръководят дейностите по организиране и предлагане на продукти и услуги в областта на луксозното хотелиерство;

• могат да анализират, планират и управляват дейности в луксозното хотелиерство;

• могат да разработват стратегии и проекти в областта на хотелиерството, ресторантьорството и разлеченията;

• притежават умения в областта на финансовия мениджмънт и особеностите на ценообразуването в хотелиерството;

• могат да прилагат различни методи за управление на репутацията и луксозната марка.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират на ключови позиции и ръководни постове във висококатегорийни места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в страната и чужбина, в различни хотелиерски вериги, както и в сходни по дейности други сектори в туристическата индустрия на лукса. Длъжностите, които завършилите студенти могат да заемат са свързани с оперативния и стратегически мениджмънт в луксозното хотелиерство, управлението на маркетинга и продажбите, мениджмънта на основните и допълнителни услуги в луксозния сегмент, управлението на хотели, ресторанти, казина и други развлекателни обекти, на човешките ресурси в туризма.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление