Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към получаване на необходимите практически и теоретични знания и умения за управлението на рекламния процес, като се разглеждат гледните точки на отделните участници в него - рекламодател, рекламна агенция, медия и потребители. Програмата фокусира практическите умения върху рекламната агенция - нейната роля и функции в разработването на интегрирани корпоративни комуникации.

Поради нуждата все повече рекламни агенции да предлагат не просто добре планирани рекламни кампании и творчески идеи, а интегрирани комуникационни решения, програмата има за цел да представи и развие разбиране за:

- интегрирането на рекламата с алтернативните форми на корпоративна комуникация, включително нетрадиционни медии, дигитални платформи за комуникация, реклама от уста на уста, инфлуенсър маркетинг, продуктово позициониране и т.н.

- синергичната работа на бранд и агенция при дългосрочното развитие на комуникациите на бранда.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
Квалификация: магистър по рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Практики:

В рамките на програмата всяка година се провежда едноседмична практика „Рекламна академия“ (повече може да бъде видяно тук: www.reklamnaakademia.com). По време на практиката студентите участват в разработването на комуникационна кампания по реален казус и под менторството на професионалисти от практиката. Като част от стажовете си, програмата договаря стажантски програми с Българска асоциация на рекламодателите, Българската асоциация на комуникационните агенции и други браншови организации и компании в сферата на рекламата. Програмата признава наличен трудов стаж при рекламодатели, комуникационни агенции и медии.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Гърция, Германия, Полша, Дания, Финландия, Турция, Испания и Нидерландия. Студентите имат възможности за участие в редица инициативи (интензивни курсове, лекции, пътуващи семинари), организирани по линия на международния Алианс ERUA.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

-притежават задълбочени познания за практиката и теорията на рекламна комуникация и изграждане на интегрирани рекламни кампании;

-владеят специфичните процеси при създаването на рекламна кампания, като успешно ги организират и управляват;

-познават в детайли работата на рекламната агенция и медията (в качеството й на рекламоносител), както и спецификата в работата на бранд мениджмънт отделите.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Магистрите по рекламен мениджмънт и визуален брандинг ще могат да се реализират в сферата на рекламата в различни позиции (вкл. мениджърски), част от дейността на рекламните агенции, рекламните отдели на брандове и медиите. В това число попадат позициите бранд мениджър, мениджър реклама, мениджър маркетингови комуникации и т.н.

Възможни професии:

Мениджър, реклама

Ръководител звено, реклама

Експерт, реклама

Специалист, маркетинг и реклама

Управител, реклама и връзки с обществеността

Специалист, маркетинг и реклама

Рекламен агент

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес