International Business Communications (in English)

Short presentation of the programme:

The programme is taught in English and aims to meet the growing need for professionals in the field of international communications trained in theory and practice to manage independent information structures and to be active in the fields of media, marketing, business, politics and NGOs. The philosophy of the programme is aligned, on the one hand, with the philosophy of NBU, and on the other, with the already adopted training and educational standards in the field of international communications. The main emphasis is on preparing knowledgeable and experienced professionals to work in an international context. The importance of intercultural communications is growing at a rapid pace, following the processes of globalisation. Both private and public organisations need trained professionals who know how to plan, implement and evaluate communication campaigns aimed at different cultural groups and communities. An important aspect of the educational process is the Erasmus+ student mobility. In the second or third semester of their studies, the students are recommended to apply for an Erasmus+ semester at a partner university.

прочети още
International Business Communications (in English)

Major and professional qualification:

Major: Public Communications (in English)
Qualification: MA in Business Communications

Practical training courses:

Програмата предлага практики и стажове в национални обществени и частни медии, утвърдени агенции за връзки с обществеността и вътрешни отдели за връзки с обществеността в частни фирми, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, печатни, електронни и онлайн медии и др.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция, Великобритания, Испания и Турция.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата по международни бизнес комуникации ще притежават следните компетенции:

- анализират и интерпретират данни и информация;

- анализират познанието в сферата на междукултурните различия и методи за комуникация;

- боравят със сложна материя и да комуникират с различни културни групи;

- познават комуникационните теории в международен контекст;

- познават организацията, управлението и структурата на комуникационната индустрия и нейната роля в международното пространство;

- умеят да управляват екипи за постигане на ефективна комуникация в международни групи;

- владеят механизмите за организиране и управление на екип.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Department :

Media and Communication