Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща актуални аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологии. Обучението се съсредоточава в области като управление на проекти и проектно финансиране, одит на знания и иновации, инвестиции и финансиране на иновационни дейности, възникване и развитие на стартъп компании в сферата на телекомуникационните и компютърни технологии, мениджмънт в телекомуникациите, банки и капиталови пазари, предприемачество в електронните медии, технология на иновативното мислене и поведение, мрежи от ново поколение и други.

Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Програмата предлага подготвителен семестър с курсове от БП "Телекомуникации и компютърни технологии" за кандидати с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от друго професионално направление различно от 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Комуникационна и компютърна техника
Квалификация: магистър по технологично управление на иновациите в компютърната и комуникационната техника

Практики:

На студентите в програмата се предлагат практики и стажове в национални мобилни телеком оператори, радио и телевизионни оператори, международни аутсорсинг компании, фирми и организации в областта на компютърните и интернет технологии, производители на телекомуникационна техника и системно и мрежово оборудване, в стартъп компании, както и в академичната среда на университета – в радио-телевизионно студио на НБУ, лаборатория по телекомуникации, лаборатория по Интернет на нещата (IoT) и същестуващи специализирани учебни зали по компютърни системи и мрежи и телекомуникации.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят:

- в предприятия в областта на компютърните и телекомунинкационните технологии;

- в развойни звена, организации занимаващи се с иновации, технологични клъстери и др.;

- по развитието и обслужването на корпоративни информационни и телекомуникационни мрежи и системи;

- в неправителствения сектор на телекомуникациите, министерства, агенции и други фирми и организации.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации