Strategic Leadership (in English)

Short presentation of the programme:

Strategic Leadership is a multidisciplinary scientific area that includes elements of political science, public administration, macroeconomics and management. In today's dynamic and globalised world, the need for leadership and leading teams in various fields is becoming increasingly important. Modern public administration and the dynamic market environment require staff who are prepared to make real-life decisions, possessing practical knowledge and skills in planning, implementing and launching projects. To this end, there is a dynamic trend of developing a multidisciplinary approach in student training, accessing a theoretical and practical set of knowledge and skills in various areas of the social sciences (Public Administration, Macroeconomics, Management, Macroeconomics and Political Sciences), united under the umbrella programmes like Strategic Leadership. The attractiveness of the multidisciplinary approach lies in its practicality and link of the educational process with the real-life public environment and the need to form practical skills based on proven theoretical tenets from the relevant scientific fields. The development trends of such leadership programmes are ascending, being implemented in a wide range of scientific centres and universities worldwide due to the prominent need and shortage of well-prepared leaders in the public and private sectors. In Bulgaria, at the moment, there is no other bachelor's or master's degree programme in which such knowledge and skills are taught. The training in the program is state-of-the-art, equipping students with both theoretical and practical knowledge in the relevant scientific fields.

прочети още
Strategic Leadership (in English)

Major and professional qualification:

Major: Стратегическо лидерство (на английски език)
Qualification: магистър по стратегическо лидерство

Practical training courses:

Предвижда се постигането на обмен с определени Университети от ЕС по съответните програми. Програмата ще развива сътрудничество с работодателски организации, политически партии и държавни административни структури с цел придобиване на практически умения в реална среда.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- историята и основните теоретични концепции за лидерството;

- основните видове лидерски поведенчески стратегии и стилове лидерство;

- основните изследователски методи, прилагани в областта на социалните науки;

- основните комуникационни стратегии и канали, използвани при стратегическото лидерство при разработването и управлението на публичните политики;

- познаване и анализиране на различните видове елити;

- познаване и анализиране в сравнителен план на основните публични политики;

- прилагане на основни техники за управление на конфликти и конфликтни ситуации;

- придобиване на познания и умения за стратегическо планиране и мениджмънт;

- разбиране и анализиране на глобалната икономика;

- прилагане на основни идеи за лидерство в контекста на различни политически култури и тяхното използване на институционално равнище;

- ролята на лидерите в условията на реформиращия се свят и формирането на нова институционална култура.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Department :

Political science