Стратегическо лидерство (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Стратегическото лидерство е мултидисциплинарна научна област, която включва елементи от политическите науки, публичната администрация, макроикономиката и мениджмънта. Нуждата от лидерство и воденето на екипи в различните области става все по-важно в съвременния динамичен и глобализиран свят. Съвременната публична администрация и динамичната пазарна среда изискват кадри, които са подготвени за вземане на решения в реална обстановка, притежаващи практически знания и умения при планирането, генерирането и изпълнението на проекти. Именно поради тези причини ставаме свидетели на динамична тенденция на развитие на мултидисциплинарния подход при обучение на студенти, с достъп до теоретичен и практически набор от знания и умения в различни сходни направления в социалните науки (публична администрация, макроикономика, мениджмънт, макроикономика и политически науки), обединени под "шапката" на програми от типа на "стратегическо лидерство".

Атрактивността на подобен подход се състои в практичността и връзката на обучителния процес с реалната публична среда и необходимостта от формиране на практически умения, основани на доказани теоретични постановки от съответните научни области.

Тенденциите за развитие на подобни програми с наименование "лидерство" са възходящи и се прилагат в широк спектър от научни центрове и университети в световен мащаб, поради продиктуваната нужда и дефицит на подготвени лидери в публичния и частния сектор. В България, към момента, не съществува бакалавърска или магистърска програма, в която да се преподават подобен род знания и умения.

Обучението, което се предлага в програмата е на най-съвременно равнище и ще снабдява студентите както с теоретически, така и с практически познания в съответните научни области.

прочети още
Стратегическо лидерство (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Стратегическо лидерство (на английски език)
Квалификация: магистър по стратегическо лидерство

Практики:

Предвижда се постигането на обмен с определени Университети от ЕС по съответните програми. Програмата ще развива сътрудничество с работодателски организации, политически партии и държавни административни структури с цел придобиване на практически умения в реална среда.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- историята и основните теоретични концепции за лидерството;

- основните видове лидерски поведенчески стратегии и стилове лидерство;

- основните изследователски методи, прилагани в областта на социалните науки;

- основните комуникационни стратегии и канали, използвани при стратегическото лидерство при разработването и управлението на публичните политики;

- познаване и анализиране на различните видове елити;

- познаване и анализиране в сравнителен план на основните публични политики;

- прилагане на основни техники за управление на конфликти и конфликтни ситуации;

- придобиване на познания и умения за стратегическо планиране и мениджмънт;

- разбиране и анализиране на глобалната икономика;

- прилагане на основни идеи за лидерство в контекста на различни политически култури и тяхното използване на институционално равнище;

- ролята на лидерите в условията на реформиращия се свят и формирането на нова институционална култура.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Политически науки

Център за социални практики