Международен бизнес и развитие

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Международен бизнес и развитие“ дава възможност за получаване на знания и умения за реализация в областта на осъществяването и управлението на бизнес в международна среда, за завладяването и задържането на нови перспективни пазари, за създаването и прилагането на публични и частни външноикономически стратегии и политики.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Международен бизнес и развитие” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с обща икономическа подготовка и специализирани функционални познания в областта на външноикономическите отношения и организацията и управлението на международния бизнес.

Програмата на обучение е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика, дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и подготвя студентите за практическа реализация в организации с външноикономическа дейност.

Обучението в програма „Международен бизнес и развитие” спомага за формирането на комплекс от знания и умения, развиващи и обогатяващи експертизата и управленския капацитет на обучаваните, като по този начин осигурява конкурентно предимство в професионалната им реализация.

Екипът, провеждащ обучението се състои от млади, висококвалифицирани и иновативни в методите на преподаване специалисти с богат академичен и професионален опит. Преподаването чрез практически симулации и реални казуси и постоянното участие на водещи експерти от практиката в учебния процес доближава максимално обучението и студентите до действителните условия и най-актуалните тенденции в международния бизнес.

Обучението се осъществява от преподаватели от Департамент „Икономика“ с дългогодишен академичен и практически опит в областта на международната търговия, международните финанси, международния маркетинг и международния бизнес.

Курсовете в магистърска програма „Международен бизнес и развитие” са разработени на основата на консултации с български компании, активно участващи в международния бизнес, и с държавната администрация, регулираща тази дейност.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

прочети още
Международен бизнес и развитие

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Международен бизнес и развитие
Квалификация: магистър по международен бизнес и развитие

Практики:

Практическото обучение включва различни активности в университета, както и стажове в икономически и финансови институции.

Международна мобилност:

Обучаващите се в програма „Международен бизнес и развитие“ имат възможност да осъществяват студентска мобилност по програма „Еразъм+“ в университети в Германия, Франция, Белгия, Италия, Португалия, Полша, Латвия, Румъния, Гърция, Турция, с които НБУ има сключени двустранни Еразъм споразумения.

Компетенции на завършилите програмата:

• да разбират в дълбочина съдържанието и инструментите на националната икономическа и външноикономическа политика, да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на българските фирми и българската икономика като цяло в световното стопанство и да формират и аргументират собствени позиции относно насоките на тяхното подобряване.

• да оценяват критично състоянието, динамиката и тенденциите в световната икономика за вземане на адекватни и навременни управленски решения;

• да използват най-съвременните методи за икономически анализ и количествена и качествена оценка на функционирането на бизнес организации в мултикултурна среда;

• да генерират иновативни икономически идеи и да използват креативно интердисциплинарни подходи и инструменти за решаване на бизнес казуси в динамично променящи се условия;

• да разработват и прилагат проблемно-ориентирани стратегически решения за управление на икономическата дейност на стопанските агенти в международен план.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програма „Международен бизнес и развитие“ имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация, като отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност, както и в неправителствения сектор. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании, имат възможност за реализация като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и предприемачи. Придобитите знания и умения отговарят и на изискванията за професионална реализация в институциите на Европейския съюз.

Департамент, предложил програмата:

Икономика