Микробиология

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма по Микробиология предлага два модула: Микробиология на храните и Микробиология на човека.

Целта на програмата е да подготви квалифицирани микробиолози, които са теоретично и практически подготвени и са конкурентноспособни за реализация както в България, така и в чужбина.

Програмата е едногодишна и предоставя подготовка по ключови микробиологични дисциплини през първия семестър, а през втория – тясно специализирана подготовка в един от двата модула. През третия - дипломантски семестър студентите подготвят дипломна теза или полагат държавен изпит. Студентите избират един от двата модула след първия семестър.

Програмата е подходяща за както за студенти с вече придобита бакалавърска степен в областта на биологичните науки, така и за студенти, които се интересуват от микробиология, но са завършили бакалавърска степен в друга област. За студенти, които нямат придобита бакалавърска степен по биологични науки е предложен подготвителен семестър.

прочети още
Микробиология

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Микробиология на човека
Квалификация: микробиолог

Модул: Микробиология на храните
Квалификация: микробиолог

Практики:

Практическото обучение протича в Микробиологичната лаборатория към УПИЗ Учебно-научна лаборатория по Биология ш НБУ. По време на обучението се провеждат тренингови занятия и в специализирани аналитични и диагностични звена, специализирани лаборатории и молекулярно-биологични лаборатории. В края на обучението студентите провеждат стаж в структури, свързани с анализите на храни или в микробиологични диагностични лаборатории, в зависимост от модула, който са избрали.

Международна мобилност:

Студентите имат възможност за обучение по Програма Еразъм в университети във Франция, Полша и Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

Магистрите, дипломирани в МП Микробиология овладяват необходимите теоретични познания и практически умения в едно от двете направления – Микробиология на храните или Микробиология на човека.

Практическата подготовка на студентите в лабораторни условия е солидна, а придобитите умения им дават възможност незабавно да започнат работа в микробиологична лаборатория и самостоятелно да извършват лабораторна работа.

През последния семестър студентите провеждат задължителен стаж в държавни или частни лаборатории.

Преподавателският колектив включва водещи микробиолози от страната.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или държавен изпит след покриване на необходимия брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: микробиолози, профилирани да осъществяват качествен и количествен микробиологичен анализ на храни или да провеждат микробиологични анализи на проби от пациенти. Те могат да развият академична кариера в университет или научен институт, да работят във компании за дистрибуция на антимикробни лекарства или във фирми за лабораторна апаратура и консумативи с микробиологична насоченост, както и във фирми за клинични проучвания на лекарства с фокус върху нови антибиотици

Департамент, предложил програмата:

Природни науки