Криминология и политики за превенция на престъпността

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма осигурява възможно най-висока квалификация в сферата на превенцията на престъпността, социализацията и ресоциализацията на криминално застрашени и проявени лица в доктринален и практически аспект. Доколкото ефективните превенция и контрол над престъпността са важен елемент на националната сигурност, то настоящата програма е ориентирана към сектора на националната сигурност.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Превенция на престъпността и ресоциализация на криминално проявени лица
Специалност: криминология и политики за превенция на престъпността
Квалификация: магистър по криминология и превенция на престъпността

Практики:

Програмата включва стажове в:

– Министерството на вътрешните работи - Научноизследователски институт по криминалистика и Академия на МВР;

– Министерството на правосъдието - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“.

Международна мобилност:

По програми Еразъм +.

Компетенции на завършилите програмата:

В резултат на качествената подготовка завършилите програмата студенти получават системни, задълбочени и съвременни знания за:

– престъпността като социално-правно явление чрез изучаване и анализиране на нейните количествено-качествени характеристики;

– социалните детерминанти на престъпността;

– формиране личността на престъпника;

– формирането и прилагането на политики за обща, групова и индивидуална превенция;

– формирането и прилагането на политики за контрол над престъпността като негативен социален феномен;

– формирането и прилагането на политики за ресоциализация на криминално проявени лица;

– резултатите от актуални изследвания на проблемите на превенцията както на общата престъпност, така и на типове престъпност с най-висока степен на обществена опасност: транснационална организирана престъпност, тероризъм, корупция, киберпрестъпност.

Същевременно студентите, завършили програмата, придобиват неоходимите умения за:

– самостоятелно изследване на престъпността;

– прилагането на политики за превенция и контрол над престъпността и корупцията;

– прилагането на политики за ресоциализация на криминално проявени лица;

– прилагането на методики за криминологични изследвания и за национални и международни проекти в областта на превенцията на престъпността.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Студенти с общ успех от обучението под 4,50 се явяват на държавен изпит.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

- специалисти (ръководни и експертни длъжности) в публичния, частния и неправителствения сектори за превенция и противодействие на престъпността;

- специалисти (ръководни и експертни длъжности) в публичния и неправителствения сектори за социализация и ресоциализация на криминално застрашени и проявени лица;

- изследователи в научни звена и преподаватели във висши училища.

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност