Music Performance (in English)

Short presentation of the programme:

The programme is practice-oriented and gives the opportunity of an exchange with European educational institutions. It offers specialised musical training in the fields of classical singing, classical instrument, pop and jazz singing and pop and jazz instrument, instrument pedagogy or singing training, modern Bulgarian music, acting, improvisation, playing music in various musical ensembles: duo, trio, quartet, quintet, combo ensemble and chamber orchestra. The courses are taught in English. The programme is unique for its modern instruction, flexibility and individual teaching approach. In 2014, it was accredited for a six-year period.

Upon completing the first semester of study, particularly outstanding students and students following an individual programme of study drawn by the consultants can enrol in individual courses after an audition. The auditions are held prior to the start of each semester, between June 20 - 30 for the autumn semester and January 20 - 31 for the spring semester. A jury of prominent experts in the field decides on the successful applicants who are approved by the NBU management.

To be eligible, the students must have passed the exams from the previous semester or year, have an average mark of at least 4.50 and have participated in solo concerts on behalf of NBU, in representative events on and off campus, in strategic projects, master classes or seminars at NBU.

прочети още
Music Performance (in English)

Major and professional qualification:

Major: Музикално изпълнителство
Qualification: магистър по музика (съответен инструмент/пеене)

Practical training courses:

Програмата има сключени договори за практики и стажове с институции в България. Студентите имат възможност всеки семестър да участват в проекти - национални и международни, с които да усъвършенстват придобитите знания и умения от образователния процес в НБУ.

International mobility:

Програмата има сключени договори по "Еразъм+", новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода до 2020 г. с над 20 университета в Европа в Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, Турция и др.

Graduate Student Competencies:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикознанието и музикалната култура, музикалната теория и история;

- в инструменталното и вокално изпълнителско и интерпретаторско музикално изкуство в класическия, поп и джаз жанр;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи и др.);

- като висококвалифицирани специалисти в областта на музикалното изпълнителство и специализираната музикална педагогика

- за ръководство на разнородни изпълнителски колективи.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Програма "Музикално изпълнителство" в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство има следните възможности за квалификация на дипломиралите се студенти като магистри, а именно:

В областта на класическата музика:

Професии и възможни заемани длъжности: инстументалист, солист, оркестрант, концертмайстор, корепетитор, акордьор, лютиер, инспектор на оркестър, оперен певец, артист-хорист, инспектор на хор, хормайстор, преподавател по инструмент (съответния вид), преподавател по пеене (съответния вид) в специализирани музикални училища във университети, колежи, специализирани школи.

В областта на поп/джаз музиката:

Професии и възможни заемани длъжности: поп/джаз инструменталист, оркестрант, корепетитор, акордьор, поп/джаз певец, естраден певец, преподавател по инструмент (съответния вид), преподавател по пеене (съответния вид) в специализирани музикални училища във университети, колежи, специализирани школи.

Department :

Music