Противодействие на престъпността и тероризма

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Противодействие на престъпността и тероризма
Квалификация: магистър по противодействие на престъпността и тероризма

Практики:

В системата на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, летище София, охранителни фирми, банки и др.

Международна мобилност:

По програми Еразъм +

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания и умения за:

- задачите, структурата и организацията на дейността на органите противодействащи на различните проявни форми на престъпността и тероризма;

- стратегията и тактиката при планиране и провеждане на мероприятия за недопускане извършване на престъпления и терористични действия;

- принципите на организация на дейността на структурите от сектора за сигурност за противодействие на престъпността и тероризма;

- организиране и провеждане на първоначални и последващи мероприятия за разкриване на престъпления и терористична дейност;

- обезпечаването на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища;

- водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници;

- прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Студенти с общ успех от обучението под 4,50 се явяват на държавен изпит.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Административни специалисти /мениджъри, ръководители и експерти/

Анализатори по управление и организация: специалист, сигурност

Специалисти по администриране на политики: Експерт /сигурност/, Служител по сигурността на информацията, Експерт програми и проекти /сигурност/

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност