Психология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Човешкият мозък, Обща социология, Антропология; практически курсове като - Основи на психологията, Експериментална психология, История на психологията, Въведение в когнитивната наука, Психология на личността и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация. Обучението в програмата е в съответствие с Европейския стандарт за образование на психолозите EuroPsy.

прочети още
Психология

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Психични нарушения
Специалност: Психология
Квалификация: психолог

Специализация: Психология на познанието и развитието
Специалност: Психология
Квалификация: психолог

Специализация: Психология на групите и организациите
Специалност: Психология
Квалификация: психолог

Практики:

Практическото обучение включва работа в специализираните лаборатории на НБУ - Лаборатория по експериментална психология, Лаборатория по невронауки, Лаборатория за изследване на решенията и поведението, Лаборатория по детско развитие, Лаборатория по „Изкуствени когнитивни системи“, участие в Лятната школа по когнитивна наука, участие в Зимна школа и годишна конференция на департамента, както и стажове в училища, болници, консултантски агенции, отдели по човешки ресурси, фондации, социални домове.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Германия, Унгария, Словения, Хърватска, Австрия, Холандия, Италия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в различните области на съвременната психология, изучаващи психиката на човека и междучовешките отношения;

- умения за интерпретация на данни от емпирични изследвания, за прилагането на подходящи методи за психологическа диагностика, прогностика и консултиране, за специализирана психологическа работа в различни области на социалната практика.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: психолог; специалисти в областта на психологията в училища, здравни заведения, отдели по човешки ресурси, изследователски институти.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология