Политически науки

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Обща социология, Увод в общата психология и др.; практически курсове в областта на политическите науки, международните отношения и европейската интеграция.

През третата и четвъртата година обучението се организира в три модула: Европейски политики, Международни отношения и Политическо управление, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми за придобиване на знание и умения, необходими за работа в държавни и правителствени институции и международни организации.

прочети още
Политически науки

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Международни отношения
Специалност: Политически науки
Квалификация: политолог

Модул: Политическо управление
Специалност: Политически науки
Квалификация: политолог

Модул: Европейски политики
Специалност: Политически науки.
Квалификация: политолог

Практики:

Практическото обучение включва стажове в регионални и национални държавни и неправителствени структури - кметства, общини, министерства, агенции, Център за европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания на НБУ, Център "Жан Моне" по европейски политики, Център за социални практики и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Белгия, Италия, Швейцария, Франция, Испания, Кипър, Германия, Турция, Полша, Финландия и др.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за основните понятия, категории и теоретични школи на политическите науки, международните отношения и европейската интеграция;

- умения за работа с основните подходи в изследванията на обществото и политиката; за работа в европейски, регионални и международни организации и държавни институции; за организиране на политически кампании, разработване на политически документи, стратегии, програми, платформи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: политолог; експерти по европейски и международни програми и проекти, специалисти в европейски и международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, в политически партии, изследователски организации.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки