Информатика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на информатиката, Увод в алгоритмите и програмирането, Въведение в ел. съобщения и телекомуникационни технологии, Математика, Статистика, Езикът на формалното; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Операционни системи, Компютърни архитектури, Компютърни мрежи,, Програмиране за напреднали, Обектно-ориентирано програмиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация информатик.

прочети още

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Приложна информатика
Специалност: Информатика
Квалификация: информатик

Специализация: Компютърно програмиране
Специалност: Информатика
Квалификация: информатик

Практики:

Практическото обучение включва практики в компютърните лаборатории на НБУ и стажове във фирми за производство на софтуер, IT отдели.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Франция, Белгия и Германия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за теоретичните основи на информатиката, владеят няколко езика за програмиране;

- умения за ползване на различни платформи и технологии за разработка на софтуер; да администрират информационни системи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалист по информационни и комуникационни технологии; системни анализатори, софтуерни разработчици, приложни програмисти, проектанти и администратори на бази от данни, разработчици на уеб съдържание и мултимедия.

Департамент, предложил програмата:

Информатика