Начална училищна педагогика и чужд език

Кратко представяне на програмата:

Програмата „Начална училищна педагогика и чужд език“ (НУПЧЕ) цели да даде знания на студентите за теорията и практиката на образованието и умения да обучават малките ученици по индивидуален и холистичен начин. Бихме искали нашите студенти да възприемат педагогиката като изкуство на възпитанието и базисното образоване на децата. Студентите в програмата се научават да използват най-новите академични подходи и техники в началното образование, за да координират класовете; да следват и развиват учебната програма, като същевременно се грижат за индивидуалните нужди на учениците; да стимулират социалната комуникация и уменията за самостоятелно учене; да развиват критичното мислене, дигиталните умения, креативността, екипната работа; да запознават с културните норми. Студентите се обучават да работят в екип с други специалисти, с родители и общности, да изграждат саморефлексия за непрекъснато професионално развитие.

Необходимостта от учители с качествена подготовка и мотивация в България е безспорна. За това свидетелстват както български, така и европейски изследвания. Сред най-търсените специалисти са началните учители и тези по чужди езици, каквито позиции могат да заемат завършилите програмата НУПЧЕ. В последните години в България се забелязва цялостен подход към подобряване качеството на образованието в страната, създават се условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите, като професията става все по ценена и предпочитана. Програмата на НБУ цели да привлече и възпита студенти, които да осъзнават ключовата роля на своята професия за възпитание, грижа и подготовка на децата на България като знаещи, можещи и уверени граждани.

Обучението в бакалавърската програма се базира на:

• съвременни световни, европейски и национални политики в образованието, които определят визията на образователния процес за учениците в начален етап от образователната система;

• водещи научни изследвания във фундаментални и частно-дидактични научни области, които концептуално изграждат взаимодействието между процесите преподаване и учене - както в условията на висшето училище, така и в условията на училищна и извънучилищна образователна среда.

• добри практики от световния и български педагогически опит, които осигуряват качествено образование и напредък на всеки ученик съобразно с индивидуалните образователни потребности и нормативни изисквания за изграждане на приобщаваща образователна среда.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Начална училищна педагогика и чужд език
Квалификация: Педагог, начален учител и начален учител по чужд език

Практики:

Практическото обучение включва:

- хоспитиране в реална образователна среда (училище) – наблюдаване и анализиране на уроци, формиране на умения за планиране на урок;

- текуща педагогическа практика – формиране на умения за подготвяне и провеждане на конкретни уроци в началното училище;

- стажантска практика – самостоятелно участие на студентите в образователния процес и подготовка за държавен практически изпит (под ръководството на базовия учител и на университетския ръководител на практиката).

Включени са и други практически курсове, от които студентите могат да избират, за да развият личните и професионалните си качества.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за участие в курсове за професионална квалификация и в семинари за професионално развитие в Англия, Германия, Испания, Франция по линия на програма „Еразъм+“, както и в Русия и други европейски страни, на базата на сключени договори.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са специалисти – педагози и притежават:

- основни и специализирани знания в областта на теорията на възпитанието и дидактиката; по обща, възрастова и педагогическа психология; по методика на преподаване на съответния учебен предмет и прилагането на съвременни информационни технологии;

- умения за успешно провеждане на качествено обучение в съвременна среда: владеят различни методи за планиране на образователния процес и разработване на различни образователни материали; могат да свързват поставените цели с процеса на обучение и очакваните резултати; успешно прилагат ИКТ в обучението; диагностицират и прогнозират развитието на учениците; идентифицират образователните и възпитателните потребности съобразно с възрастовите и индивидуалните особености на учещите; прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, учене и мотивиране на учениците, включително и умения за справяне с конфликти; могат да работят в интеркултурна среда и да осъществяват интеркултурен диалог; умеят да работят с деца със специални образователни потребности; владеят разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става след покриване на изисквания брой кредити със:

- защита на дипломна работа или с полагане на държавен изпит по специалността;

- полагане на държавен изпит по чужд език минимум за ниво В2;

- държавен практико-приложен изпит.

Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация, като запишат майнър-програма – втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно „Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен“.

Професия и възможни заемани длъжности:

Студентите, които завършват успешно обучението си в бакалавърската програма „Начална училищна педагогика и чужд език” могат да осъществяват професионална учебна и възпитателна дейност в началния етап на основната образователна степен на общообразователното училище и на специализираните и профилираните училища, както и да извършват чуждоезиково обучение по съответен език. Завършилите програма „Начална училищна педагогика и чужд език“ имат възможност за разнообразна реализация в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Могат да се реализират както в държавни и частни училища, така и в други образователни институции като:

• начален учител;

• начален учител и учител по чужд език;

• учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас);

• възпитател в начален училищен етап;

• педагог в Център за подкрепа на личностно развитие;

• педагог, възпитател в център за настаняване от семеен тип;

• педагог в център за обществена подкрепа;

• консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от начална училищна възраст;

• консултант-експерт в диагностични и прогностични центрове;

• педагог в центрове за работа с деца и в школи и групи за извънкласна дейност;

• консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към институции и частни училища;

• експерт в образователни, културни и социални институции.

Успешно завършилите обучението в ОКС „бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърски програми от професионално направление 1.2. „Педагогика“, както и в други направления.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика