Туризъм

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща социология, Основи на правото, Обща история на изобразителното изкуство, Общество, икономика, бизнес; практически курсове като - Въведение в туризма, Туристически ресурси, Въведение в икономиката на туризма, Основи на управлението, Въведение във финансите, Управление на туризма, Бизнес комуникации в туризма, Конкурентоспособност на туристическия продукт и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Туризъм

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Културен туризъм
Специалност: Туризъм
Квалификация: мениджър в културния туризъм

Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност
Специалност: Туризъм
Квалификация: мениджър в туризма

Практики:

Практическото обучение включва стажове в хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски фирми.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Русия, Португалия, Турция, Финландия.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания за икономическите принципи и закони, характеристиките и закономерностите на развитие на туристическата индустрия;

- придобиват умения за организация и управление на туристическата фирма в областта на хотелиерството, ресторантьорството и посредническата дейност.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалисти в управлението на туризма, специалисти в областта на културния туризъм, мениджъри и служители в хотели, ресторанти, туристически агенции, туроператорски фирми, художествени галерии, музеи и др.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление