Общообразователни курсове по чужд език

Кратко представяне:

Обучението на студенти и докторанти на НБУ в ООК по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки, арабски) цели усвояването на знания за езика и умения за ефективната му употреба в академична, професионална и мултикултурна среда на равнища А1 – С2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Студентите се обучават през първите четири семестъра на бакалавърската програма. Семестриалният хорариум е 90 академични часа и носи 6 кредита от успешно преминат курс. Задължителният брой кредити, който всеки студент е необходимо да придобие по време на обучението си по чужд език, е 24, а нивата, с които избира да се дипломира, са съответно В1.2 – С2 според Общата европейска езикова рамка.

Студентите, които се обучават в програми с дистанционна форма, изучават ООК по чужд език (английски, немски, руски и испански) през първите две години, като достигат до равнище В1.1. според Общата европейска езикова рамка.

прочети още
Общообразователни курсове по чужд език

За покриване на задължителните общообразователни изисквания по чужд език и придобиване на кредити се предлагат курсове на седем нива (А1, А2, В1.1, В1.2, В2, С1 и С2) по английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки и арабски език.

ООК по чужд език се записва след установяване на входното равнище на студента чрез диагностичен тест, който се провежда електронно (http://e-test.nbu.bg) или в НБУ. В зависимост от показаните резултати, студентът записва съответното ниво и преминава в по-горно равнище след успешно покриване на предходното.

Придобиване на задължителни кредити от общообразователен курс за умения по чужд език се осъществява:

- Чрез обучение в НБУ. Всички студенти задължително се обучават в ООК по чужд език в НБУ и завършват равнища А1- С2 на избрания от тях език. Всеки курс се състои от 90 аудиторни и 90 часа самостоятелна работа, носи 6 кредита след успешното завършване на съответно ниво. Задължителните 24 кредита се получават след обучение в курсовете по чужд език и се набират чрез текущо оценяване по време на четирите семестъра. Студентите, които нямат оценка от всички компоненти на текущото оценяване и нямат оформен краен резултат, се явяват на финален изпит по време на сесията за всяко ниво.

- Чрез акредитиране на международен сертификат по чужд език. Списък на сертификати, които се акредитират за курсове по чужд език e публикуван в MOODLE НБУ. (http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/442825/mod_resource/content/6/certif-new.pdf ) Консултации за валидността на сертификатите, подлежащи на акредитация се извършват от програмните консултанти в приемното им време.

- Чрез акредитиране на курсове по чужд език в НБУ на нива В2 – С2.

Студенти успешно завършили курс на обучение по чужд език в НБУ на нива В2, С1 и С2 с оценка не по-ниска от „ Добър (4.00)“ имат възможност да акредитират предходното ниво със съответна оценка и да получат необходимите за завършване 24 кредита.

Студенти, покрили изискваните кредити по-рано от предвидените четири семестъра или акредитирали международен сертификат, имат следните възможности за обучение:

- да продължат обучението си безплатно по същия чужд език в курсове на по-високо ниво (през първите четири семестъра);

- да продължат обучението си безплатно по друг чужд език (през първите четири семестъра).