Общообразователни курсове по чужд език

Кратко представяне:

Обучението на студенти и докторанти на НБУ в ООК по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки, арабски) цели усвояването на знания за езика и умения за ефективната му употреба в академична, професионална и мултикултурна среда на равнища А1 – С2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Студентите се обучават през първите четири семестъра на бакалавърската програма. Семестриалният хорариум е 90 академични часа и носи 6 кредита от успешно преминат курс. Задължителният брой кредити, който всеки студент е необходимо да придобие по време на обучението си по чужд език, е 24, а нивата, с които избира да се дипломира, са съответно В1.2 – С2 според Общата европейска езикова рамка.

Студентите, които се обучават в програми с дистанционна форма, изучават ООК по чужд език (английски, немски, руски и испански) през първите две години, като достигат до равнище В1.1. според Общата европейска езикова рамка.

прочети още
Общообразователни курсове по чужд език

Студентите, които се обучават в програми, преподавани на чужд език, следва да придобият задължително 24 кредита от обучение по втори чужд език (различен от този на програмата) или по български език като чужд.

ООК по чужд език се записва след установяване на входното равнище на студента чрез диагностичен тест, който се провежда електронно (https://kandidati.nbu.bg/) или на място в НБУ.

Придобиване на задължителните 24 кредита от ООК по чужд език става по три начина:

1. чрез обучение в курсове по чужд език в НБУ до ниво В1.2 – С2;

2. чрез успешно полагане на изпит (писмен и устен) на ниво В1.2 – С2 в НБУ;

3. чрез акредитиране на международен сертификат по чужд език за ниво В1 – С2.

Всички студенти имат право да се обучават в ООК по чужд език в НБУ през първите четири семестъра от следването си. Това представляват четири семестриални курса, всеки с хорариум от общо 180 часа (90 аудиторни и 90 часа за самостоятелна работа). Успешното завършване на всеки от тези курсове носи 6 кредита. Крайната оценка за всеки курс може да се получи или на базата на текущо оценяване, или на базата на успешно положен изпит по време на редовната сесия след края на всеки семестър. За първите четири семестъра всеки студент трябва да достигне поне до ниво В1.2 на владеене на избрания от него чужд език.

В случай, че даден студент иска да валидира познания по чужд език, придобити извън НБУ, той може да положи изпит на ниво В1.2 – С2 в НБУ. За тази цел преди началото на семестъра той трябва да се запише за ООК по чужд език на съответното ниво и след края на семестъра да положи успешно съответния изпит по време на редовната сесия. Възможно е също студентът да се запише направо за изпита, но в този случай ще трябва да заплати отделна такса за него. След като студентът положи успешно изпита на ниво В1.2 – С2, той може да поиска да му бъдат служебно признати кредитите от семестриалните ООК по чужд език за предходните три нива. Това става при координаторите в Студентския център.

В случай, че даден студент притежава валиден международен сертификат за владеене на чужд език и желае той да бъде акредитиран (официално признат) от НБУ, той трябва да представи оригинал и копие на сертификата, както и факултетния си номер на програмните консултанти за ООК по чужд език в офис 117, корпус 1. Процедурата по акредитиране на международен сертификат отнема няколко седмици. При успешно акредитиране студентът получава оценка и задължителните 24 кредита за обучение по съответния чужд език.

Студенти, придобили задължителните 24 кредита за обучение по чужд език по-рано от предвидените за това четири семестъра чрез успешно полагане на изпит или чрез акредитиране на международен сертификат, имат право през останалата част от тези семестри да продължат обучението си по същия чужд език на по-високо ниво, или по друг чужд език – без да заплащат допълнително за това.