Healthcare Management (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

The programme provides interdisciplinary instruction in the field of regulatory, documentary and economic activities in medicine, healthcare HR management, as well as legal regulation and standardisation of selected medical activities in Bulgaria. It prepares interdisciplinary knowledgeable and competent professionals in the field of modern health systems management based on fundamental areas of science, such as Economics and Health Care Management, Organisational Psychology, Risk Management in Healthcare, Financial Analysis, Public Administration, Public Economics Sector, Treatment Process and Hospital Management (Health Insurance System Management), Drug Policy and Pricing of Medical Services, Administration and Organisation of Paramedics’ Work, Good Management and Leadership Practices in Medicine, Legal Regulation in Healthcare, as well as Information Flow Management in the Health Sector Through Specialised Software Solutions.

прочети още
Healthcare Management (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction: Healthcare Management
Scientific specialty: Healthcare Manager

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата получават задълбочени познания за структурирането, културата и организационната промяна на здравната организация и са запознати с типологията, практическите подходи и методите на здравната политика;

• Владеят основните постановки за лидерството, екипната работа и тоталния мениджмънт на качеството в здравния сектор;

• Притежават умения за мотивация и управление на екип от медицински и здравни специалисти, изпълняващи задачи на регионално и национално ниво;

• Могат да интегрират и координират материалните, финансовите и човешките ресурси, с оглед изпълнението на поставените цели.

• Завършилите програмата получават умения за самостоятелна аналитична, контролираща, мониторинг и консултантска дейност в т.ч. анализ документооборота на здравни организации, работа с информационни системи и документация по проекти в областта на здравеопазването, компетентност при разрешаване на конфликтни медикоправни и етични казуси.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата могат да работят като управители и да изпълняват ръководни длъжности в структурите на здравеопазването - частни и държавни, управители на многопрофилни болници за активно лечение, управители на диагностично консултативни центрове, специалисти, експерти и консултанти в НЗОК, НОИ, агенциите към Министерство на труда и социалната политика, консултантски фирми в сферата на здравеопазването и неправителствени здравни организации.

Department :

Health Care and Social Work