Tourism Business Management (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

The programme prepares specialists in the professional field of tourism, trained in both theory and practice and capable of developing and applying the complex concepts of tourism management, which is of particular importance at the modern stage of development. The programme corresponds to the sector’s practical needs of effective management knowledge in a market economy in according with the EU requirements. The main aspects of tourism management are studied in theory and practice. The programme offers a preparatory module for degree holders in other educational fields. There is an upgrading semester for holders of professional bachelor degree.

прочети още
Tourism Business Management (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:


Specialisation:
Scientific specialty: Manager in Tourism Business

Practical training courses:

Възможности за практики и стажове: в места за настаняване, заведения за хранане и развлечения, туристически агенции и туристически организации.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Италия, Германия, Финландия, Португалия, Турция.

Реализира се обмен на студенти с МГЛУ - Москва.

Graduate Student Competencies:

• анализират, планират и организират дейностите в туризма съгласно международните стандарти;

• разработват маркетингови стратегии и участват в управлението на проекти в областта на туризма в страната и чужбина;

• прилагат ефективни стопански практики в управлението на туристическите дейности: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, както и допълнителни туристически услуги;

• разработват и прилагат политиките и принципите на устойчиво развитие в туризма;

• управляват качеството на туристическите услуги и дейности в областта на свободното време, туристическите пътувания, развлеченията и изживяванията;

• развиват и усъвършенстват собствен туристически бизнес.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата притежават организационно-управленски умения в областта на туристическата индустрия, както и способност за вземане на решения при разработване на корпоративни стратегии в дейността и развитието на организациите от туристическия бизнес.

Възможните заемани длъжности са: мениджъри в правителствени и неправителствени организации, мениджъри на туристически агенции, заведения за хранене и развлечения, места за настаняване, управители на културни и туристически обекти.

Department :