Business Communications (in Bulgarian)

Short presentation of the programme:

The programme was designed to respond to the modern business environment challenges and was developed in accordance with the latest results of science and practice. It fosters professionals in corporate and company communications management as well as in communication-oriented organisation. The programme is interdisciplinary and comprises courses in Economics, Business, Finance, Management, Organisational Psychology, Team and Project Management, as well as Culture and Linguistics, focusing on the characteristic of Bulgaria's relations with foreign-speaking partners. In addition, the course of study includes also such courses as Event Management, Advertising and Commercial Communications, Customer Relationship Management, Company Culture, Online Communications, etc., necessary for successful partnerships in with businesses, public institutions and NGOs. The emphasis is placed on communication skills that enable successful negotiations, consultations and joint activities based on a good knowledge of cultural, public, social and economic features. A special place is devoted to specialised terminology. The program offers an upgrading semester to holders of professional bachelor’s degrees in the Professional Area 3.7. Administration and Management.

прочети още
Business Communications (in Bulgarian)

Major and professional qualification:

Scientific direction: Business Communications

Graduate Student Competencies:

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА:

Завършилите програмата да:

- познават съвременните тенденции на световната бизнес среда;

- могат да участват пълноценно в подготовката, сключването и изпълнението на бизнес сделки, както и при подпомагането на вземането на управленски решения на фирмено равнище, отчитайки възможностите и рисковете на световните пазари;

- подпомагат планирането на икономическите отношения, да спомагат прогнозите и анализа на последиците от икономическата политика на някои държави в условията на глобална търговия и финансов пазар както за отделните компании, така и на макроикономическо ниво;

- осъществяват управлението на търговските комуникации, рекламата и връзките с обществеността;

- владеят управлението на отношенията с клиенти и външно икономическите отношения;

- познават терминологията, начините и похватите за писмената и вербалната бизнес комуникация на английски и/или руски език, както и спецификата на онлайн комуникациите;

- имат практически умения за създаване на основните видове съществуващи бизнес документи на английски и/или руски език.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите могат да работят на различни нива в държавни и частни фирми в екипи или отдели, разработващи проекти, да участват пълноценно в подготовката, сключването и изпълнението на бизнес сделки с чуждестранни партньори, както и да подпомагат вземането на управленски решения, отчитайки възможностите и рисковете на световните пазари.

Department :

New Bulgarian Studies