Environmental Expertise and Control (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

In connection with Bulgaria’s EU membership, the numerous environmental protection restrictions have affected many economic sectors. This has led to an increased need for ecologists in state and local governmental, public and private enterprises, in the industrial, construction and scientific sectors, NGOs, etc. To hold certain positions in the hierarchy of organisations, the requirements included in the normative documents in the field of preventive and control activities for environmental protection envisage a certain educational degree, acquired knowledge and developed skills at the corresponding educational level. The programme provides an opportunity to upgrade the knowledge and skills of the students in the field to pursue successful careers and to increase their qualification and specialisation obtaining a master's degree.

прочети още
Environmental Expertise and Control (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction: Environmental Expertise and Control
Scientific specialty: MA in Ecology

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания: нормативните документи и основните положения в правното регулиране в областта на опазването на околната среда; ще знаят видовете екологични оценки за отделните компоненти на околната среда - въздух, води, почви, биоразнообразие и защитени територии, отпадъци, шум и вибрации, радиация и др.; ще знаят основните методики за оценяване на състоянието на компонентите на околната среда.

Завършилите ще придобият следните основни умения: ще могат да прилагат европейското и национално законодателство; да анализират въздействията върху отделните компоненти на околната среда; да изготвят екологични оценки и експертизи; да прилагат механизмите и стандартите за контрол върху качеството на околната среда; да предлагат и взимат решения за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Department :

Natural Sciences