Philosophy (in Bulgarian)

Short presentation of the programme:

In the first two years, the training in the programme focuses on general education courses, two-semester courses in the main areas of study, such as Philosophy of Morality, Law and Politics, General Sociology, Aesthetics and Theory of Art, Political Science, Philosophy of Science, and general education courses in the field of social, economic and legal sciences. In the third and fourth years, the instruction comprises lecture and training courses.

прочети още
Philosophy (in Bulgarian)

Major and professional qualification:

Scientific direction: Philosophy
Scientific specialty: Philosopher

Practical training courses:

Практическото обучение включва: стажове в училища, издателства и изследователски институти.

Graduate Student Competencies:

• знания в областта на историята на философията и основните дисциплини на теоретичната и практическата философия, за най-важните философски проблеми на частнонаучното познание; за основните философски теории за обществото, правото и политиката;

• умения за аргументиране и водене на публичен дебат, владеят техники за философски анализ на теоретични и обществени проблеми.

Graduation:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация, като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен"..

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата са: специалист по философия; специалисти в областта на науката, образованието, медиите, консултантската дейност, издателската дейност, политическите организации, неправителствения сектор, държавната и общинската администрация

Department :

Philosophy and Sociology