Cultural and Social Anthropology (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

The programme is research-oriented and offers specialised knowledge of the diversity of human societies and cultures. The students gain knowledge from different areas of anthropology (economic, political, symbolic) and develop skills for comparative study of cultures and societies in Europe, the Black Sea basin and the Balkans. The instruction in the programme comprises lecture courses in Anthropology of Europe and Eurasia, Construction of Cultural and National Identity, Cultural Heritage, Trans-Border Mobility and Globalisation Processes, Regionalisation, Methodology of Anthropological Research. The training courses include field anthropological observations and research projects. Master's dissertations are based on individual field research.

прочети още
Cultural and Social Anthropology (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction: Anthropology
Scientific specialty:

Practical training courses:

Програмата включва практики чрез участие в теренна работа и емпирични изследвания (включително и международни), инициирани от департамент "Антропология", социологически агенции, НПО, местна администрация.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция, Чешка република, Турция, Швeйцария, Румъния

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата имат:

- знания за културата и социалната структура на обществата в Западна и Средна Европа, Черноморието и Балканите;

- умения за сравнително изследване на култури;

- умения за теренна работа;

- умения за разработване и реализиране на изследователски и приложни проекти в областта на антропологията.

- знания и умения за изучаването и опазването на българското културно наследство

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата имат възможност за професионална реализация като:

Завършилите програмата могат да се реализират професионално във висши учебни заведения и научни институти, като експерти в местната и централната администрация, в неправителствени организации, в бизнеса, в организации за проучване на общественото мнение и в други институции, занимаващи се със съвременни социални, етнически и демографски въпроси. Те могат да специализират в конкретна антропологическа проблематика и да продължат обучението си в докторска степен.

Department :

Anthropology