Accounting and Controlling (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

In the first and second years of the course of study, general education courses are taught. The foundations are laid, on which specialised knowledge in the field of accounting and controlling is built in the third and fourth years. The programme allows for flexibility thanks to which students can shape their scientific and applied profiles. Assisted by their professors, students can apply their knowledge through working on individual assignments on key current issues of modern accounting practice. Upon graduation, students will have mastered accounting, the language of business, thanks to which they are to understand the processes in each business unit.

прочети още
Accounting and Controlling (in Bulgarian) Distance Learning

Practical training courses:

Практическото обучение включва практика и стажове в държавни институции, банки и финансови институции, нефинансови предприятия, предприятия с нестопанска цел и застрахователни дружества.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Турция, Словения, Финландия, Германия, Франция и Италия.

Graduate Student Competencies:

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за теорията, методологията, организацията и технологията на счетоводството и контролинга в различни предприятия;

- умения за организиране и водене на счетоводство и за осъществяване на одит, за прилагането на международното и националното законодателство в областта на счетоводството и одита.

Graduation:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата са:счетоводители, специалисти по счетоводство и контролинга,; експерти в търговски предприятия, банки и финансови институции, в инвестиционни фондове и застрахователни дружества; счетоводители, отчетници, одитори, ревизори, банкови служители, анализатори в сферата на счетоводството и др.

Department :

Economics