Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата: Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на правото, Статистика, Държавно и публично управление, Потребителско поведение и жизнен стандарт; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Концептуални и практически основи на предприемачеството, Основи на стопанското управление, Основи на маркетинга, Организационно поведение и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Управление на бизнеса и предприемачество
Научна специалност: мениджър

Практики:

Практическото обучение включва стажове в бизнес организации.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Гърция, Финландия, Португалия, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за потенциала и възможностите за развитие на предприемачеството, предпоставките за стартиране, управление и развитие на успешен (собствен) бизнес, като наличие на визия, креативно мислене, поемане на риск, иновационните теории, формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи, действащите регулации, социалното предприемачество и намиране на концептуални средства за анализ и оценка на мениджърски решения;

- умения за създаване и развитие на конкурентен бизнес, управление и приложение на инструментите за финансиране на предприемаческата дейност, разработване на иновационни стратегии и проекти, приложение на креативни методи в подкрепа на генерирането на иновативни идеи, свързани с ефективното управление на бизнеса и необходими за вземането на стратегически управленски решения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: многофункционални мениджъри; експерти по предприемачество и оценка състоянието на иновационния потенциал на бизнеса; специалисти при разработването на иновационни политики и проекти; експерти в консултантски фирми; експерти в европейски структури и проекти на ЕС, специалисти по публично-частно партньорство, ръководители на организации в частния и в обществения сектор.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление