Business Management and Entrepreneurship (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

In the first two years, the instruction in the programme focuses on general education courses, two-semester courses in the main areas of study, such as Introduction to Law, State and Public Management, Society, Economics and Business, Introduction to Administrative Theories and Systems, Consumer Behaviour and Living Standards, and practical courses, such as Microeconomics, Macroeconomics, Conceptual and Practical Foundations of Entrepreneurship, Introduction to Business Management, Introduction to Marketing, Organisational Behaviour, etc. In the third and fourth years, the instruction consists of two specialisations, i.e. State and Local Administration and European Public Administration, comprising lecture and training courses which lead to a professional qualification.

прочети още
Business Management and Entrepreneurship (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction: Business Management and Entrepreneurship
Scientific specialty:

Practical training courses:

Практическото обучение включва стажове в бизнес организации.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Гърция, Финландия, Португалия, Полша.

Graduate Student Competencies:

- знания за потенциала и възможностите за развитие на предприемачеството, предпоставките за стартиране, управление и развитие на успешен (собствен) бизнес, като наличие на визия, креативно мислене, поемане на риск, иновационните теории, формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи, действащите регулации, социалното предприемачество и намиране на концептуални средства за анализ и оценка на мениджърски решения;

- умения за създаване и развитие на конкурентен бизнес, управление и приложение на инструментите за финансиране на предприемаческата дейност, разработване на иновационни стратегии и проекти, приложение на креативни методи в подкрепа на генерирането на иновативни идеи, свързани с ефективното управление на бизнеса и необходими за вземането на стратегически управленски решения.

Graduation:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата са: многофункционални мениджъри; експерти по предприемачество и оценка състоянието на иновационния потенциал на бизнеса; специалисти при разработването на иновационни политики и проекти; експерти в консултантски фирми; експерти в европейски структури и проекти на ЕС, специалисти по публично-частно партньорство, ръководители на организации в частния и в обществения сектор.

Department :