Human Resources Management and Development (in Bulgarian and English) Distance Learning

Short presentation of the programme:

The programme is designed in accordance with the International Standards for Human Resource Management of the Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), UK, as well as the European and National Qualifications Framework. The programme is available in Bulgarian and English language.

Its thematic areas cover the strategic role of human resources and staffing; the new roles of the HR manager as coach, mentor and consultant; training and career development; labour relations and safety management; organisational development and change; knowledge management, human capital information and people creativity; innovation and entrepreneurship in an organisation. The programme comprises four terms, i.e. a preparatory module and three semesters. The preparatory module trains on policies and strategies for HR planning and management, the processes of staff recruitment, selection and retention, types of interviews, professional standards for human resource management, assessment and development centres, coaching, mentoring and consulting, best practices in HR management, provides knowledge and develops skills for insurance, training and staff career development. In the first semester, key aspects of HR employment, performance management, reward and compensation, health and safety, as well as pension systems are considered and discussed. The second semester is focused on HR in an international context in terms of globalisation and constant change, leadership in organisations, global and national culture, quality management, project management. The third semester draws attention to employer branding as a means of attracting and retaining talent, talent development conditions, creativity stimulus, innovation and entrepreneurship, the role of information technology and knowledge management. The programme pays special attention to the role of lifelong learning and builds up skills for continuing professional development through a Continuing Professional Development specialised practicum. The programme offers a building-on semester for the applicants who hold the professional bachelor’s degree in the professional area of Administration and Management.

прочети още
Human Resources Management and Development (in Bulgarian and English) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction: Management and Development of Human Resources
Scientific specialty: Human Resources Management and Development Manager

Practical training courses:

Програмата включва Продължаващо професионално развитие (Практикум), което дава възможности на студентите за интегриране на наученото и споделяне на опита с практици чрез работа по проект за конкретни организации, разработване на академично и професионално портфолио за доказване на компетентност. Практиките са в съответствие с Професионалните стандарти за работещите в областта на УЧР, разработени от БАУРЧР и CIPD.

Graduate Student Competencies:

Дипломираните магистри по Управление и развитие на човешките ресурси (УРЧР) притежават знания и умения за:

- стратегическо планиране за УЧР; развитие на хората и осигуряване на ресурси; установяване и подобряване на трудовите отношения и взаимоотношения със служителите; възнаграждение и администриране, свързани с УЧР;

- проектиране, провеждане и оценяване на изследвания във всяка от четирите области, свързани с управление на човешките ресурси и практики;

- фасилитиране и осъществяване на мониторинг при прилагането на законовите изисквания, свързани с УЧР;

- интегриране на УЧР с организационните бизнес стратегии и практики;

- координиране и управление на основните процеси на УЧР на оперативно ниво в съответствие с добрата практика, свързани с осигуряване, анализиране и интерпретиране на информацията за развитие на политиката по УЧР;

- разработване на процедури и практики за процесите по УЧР в съответствие със законовите изисквания;

- набиране, подбор, развитие и ефективно оползотворяване потенциала на хората в организацията; установяване и подобряване на трудово -правните отношения и взаимоотношения със служителите; създаване, поддържане и използване на информационни системи, свързани с УЧР;

- осигуряване и усъвършенстване на качеството на дейностите по УЧР, в т. ч. управление на риска.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата могат да работят като мениджъри и специалисти по управление и развитие на човешките ресурси в държавни институции, фондации, държавна и местна власт, частни и международни компании.

Department :