Cultural Tourism (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

The programme is of an interdisciplinary nature, representing the point of intersection between tourism and culture. It aims at imparting in-depth knowledge and skills in areas affecting cultural tourism. The knowledge and skills are considered as a lifestyle, specialised types of tourism, tourist satisfaction assessment, public relations, local development and cultural resources. The lecture courses provide students’ theoretical training, include practical activities, present problems in various geographical and historical contexts, cover specific knowledge in the field of tourism, regulatory documents and project development.

прочети още
Cultural Tourism (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific specialty:
Scientific direction: Cultural tourism

Practical training courses:

Практики в публичния и частия сектор на културата и туризма - съвети по туризъм и туристическо-информационни центрове, общински отдели и дирекции по туризъм, неправителствени организации в сферата на културата и туризма, туроператорски фирми и обекти, туристически комплекси, музеи и др.

Graduate Student Competencies:

Успешно завършилите програмата притежават знания и умения:

- да планират, организират и да участват в дейности в туризма с акцент културен туризъм

- да разрабатват стратегии и проекти в областта на културния туризъм;

- да бъдат посредници между сферите на туризма, обществения и частния сектор;

- да проучват и изследват културни ресурси за местно развитие и развитие на туризма;

Graduation:

Покриване на необходимия брой кредити и полагане на държавен изпит.

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата могат да работят в институции на държавната и местната власти, в туристически фирми, в туристически информационни центрове, в неправителстветни организации, в културни институти и др.

Department :

Anthropology