Tourism (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

In the first two years, the instruction in the programme focuses on general education courses, two-semester courses in the main areas of study, such as Statistics, Fundamentals of Law, General Sociology, Political Science, State and Public Administration, Introduction to Social Psychology; practical courses such as Microeconomics, Macroeconomics, International Economics, Business History, Basics of Marketing, etc. In the third and fourth year, the studies are organised in specialised courses and practice courses. From the fourth year, the programme offers three specialisations leading to a professional qualification:

• Tour Operator and Travel Agency Activity Management;

• Hotel and Restaurant Management;

• Cultural Tourism Management.

прочети още
Tourism (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:


Specialisation: Cutural Tourism
Scientific direction: Tourism
Scientific specialty: Cultural Tourism Manager

Specialisation: Hotel and tour operator management
Scientific direction: Tourism
Scientific specialty: Tourism Manager

Practical training courses:

Практическото обучение включва стажове в хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски фирми, музеи и галерии.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия, Португалия, Финландия, Словения, Гърция, Катания, Полша, Хърватия, Румъния, Турция.

Graduate Student Competencies:

1. Общи за програмата

- Притежават знания за икономическите принципи и закони, характеристиките и закономерностите на развитие на туристическата индустрия;

- Придобиват умения за организация и управление на туристическата фирма в областта на хотелиерството, ресторантьорството и посредническата дейност, както и културните институти.

2. По специализации:

2.1 Управление на туроператорска и турагентска дейност

Завършилите тази специализация ще имат допълниелни знания и умения по отношение на:

- менажирането на цялостния процес по планиране и организиране на туристически пътувания с обща цена, съобразени със световните тенденции и изисквания на туристическия пазар;

- управлението на спомагателните дейности, извършвани от туристически агенции;

- управлението на взаимодействията между всички участници при търсенето и предлагането на турисически продукти, съгласно посредническата им функция, както и на вътрешнофирмените взаимоотношения съгласно принципите на съвременното организационно поведение и комуникации (или съгласно принципите на съвременното делово общуване).

2.2 Управление на хотелиерството и ресторантьорството

Завършилите тази специализация ще имат допълниелни знания и умения по отношение на:

- въвеждането на световните добри практики и модели за управление на съвремения хотелски и ресторантьорски бизнес;

- управлението на цялостния процес по предлагането на конкурентноспособен хотелиерски и ресторантьорски продукт;

- ефективното управление на комуникационните канали, съобразно изискванията на съвременния глобален свят.

2.3 Културен туризъм

Завършилите тази специализация:

- получават знания за културния туризъм, за неговата специфика и развитие, за древни и съвременни култури, за културни наследства и тяхната интерпретация и експониране;

- придобиват умения за разкриване на културни ресурси и културни наследства, за създаване и управление на културни събития.

Graduation:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата са: специалисти в управлението на туристически фирми, мениджъри и служители в хотели, ресторанти, туристически агенции; специалисти в областа на културния туризъм - служители в художествени галерии, музеи и др.

Department :