Ecology and Environmental Protection (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

The programme provides instruction in topical issues such as the study of natural resources, the problems associated with their use, pollution and depletion, and the possibilities for minimising and eliminating negative impacts on the environment. The programme is structured hierarchically, with students acquiring fundamental knowledge and skills in the first two years, which are developed in the third and fourth years of study through specialised courses, practical courses and internships. Due to the requirements set in the field of environmental protection in the EU which affect more and more economic sectors, there is an increased need for environmental protection specialists in the state and local government, public and private enterprises in the industrial, construction and scientific sectors, NGOs, etc. In the first two years, the instruction focuses on general education courses, two-semester courses in the main areas of study, such as Chemistry, Mathematics, Physics, Biology, courses such as Crystallography and Mineralogy, Introduction to Geology, Environmental Protection, Natural Resources, Environmental Disasters, etc. In the third and fourth years, the instruction comprises specialised lecture courses.

прочети още
Ecology and Environmental Protection (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction:
Scientific specialty:

Practical training courses:

Практическото обучение включва практики и стажове на терен, в лабораториите към департамента и външни институции като министерства, държавни агенции, общински администрации, предприятия и др.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по Еразъм.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата получават знания в областта на опазването на околната среда - замърсяване и опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието, третирането на отпадъци и др.; умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване.

Graduation:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата са експерти по опазване на околната среда в държавни и общински администрации и структури, мениджъри и консултанти в екологични отдели и организации, изследователи в научни институти.

Department :

Natural Sciences