Business Administration (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

The programme expands the knowledge in the field of business functions and skills in creating strategies and achieving organisational goals. The programme comprises two specialisations, i.e. Management and Leadership and HR Management. There is a preparatory module for bachelor’s degree holders in other educational fields and an additional semester for the professional bachelor’s degree holders.

прочети още
Business Administration (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:


Specialisation: Human Resource Management
Scientific direction: Business Administration
Scientific specialty: MBA

Specialisation: Management and Leadership
Scientific direction: Business Administration
Scientific specialty: MBA

Practical training courses:

Програмата предлага практики и стажове във водещи организации от бизнеса, управленското консултиране, търговията, продажбите и ПР-агенции.

International mobility:

Програмата има сключени договори за мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети от Италия, Германия, Франция, Швейцария.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- функционирането на бизнеса и за приложение на конкретни стратегии за постигане на организационни цели в условията на променяща се бизнес среда;

- подходите за вземане на управленски решения в различни бизнес структури и използване на инструментариум за диагностика и прогнозиране на пазари и организации.

Завършилите специализация "Мениджмънт и лидерство" ще имат допълнително знания и умения да действат от позицията на мениджър със стратегическо мислене, съобразено с глобализиращия се свят, съвременната парадигма на лидерството, организационното поведение, управлението на човешкия потенциал, екипите, комуникациите, воденето на преговори и бизнес медиация.

Завършилите специализация "Управление на човешките ресурси" ще имат допълнително знания за водещите стандарти, умения и практики за организационно проектиране и развитие на талантите и човешкия капитал - използване на методики и техники за подбор, оценка и мотивация, подходи за разрешаване на конфликти.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите могат да работят на различни нива в частния и публичния сектор като водещи длъжности, свързани с управлението на корпоративни, бизнес структури и държавни организации и отделите за управление на човешките ресурси.

Department :