Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Мениджмънт на туристическия бизнес“ подготвя специалисти в професионално направление туризъм, акцентирайки върху теоретичните и приложни знания за съвременното развитие на туризма. Програмата е съобразена с най-новите тенденции и направления в областта на туризма и дава възможност на завършилите да разработват и прилагат сложни концепции в управлението на туристическата индустрия. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания и умения за ефективно управление на туристическия сектор. В теоретичен и практичен план са обхванати основните аспекти на туристическия мениджмънт, дейности и услуги. Обучението в програмата се осъществява и от изявени експерти от туристическия бизнес и държавни организационни структури.

Във всички курсове от програмата взимат участие и експерти от туристическия бизнес.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър"

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Мениджмънт на туристическия бизнес
Квалификация: Мениджър в туристическия бизнес

Практики:

Възможности за практики и стажове: в места за настаняване, заведения за хранане и развлечения, туристически агенции и туристически организации.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Италия, Германия, Финландия, Португалия, Турция.

Реализира се обмен на студенти с МГЛУ - Москва.

Компетенции на завършилите програмата:

• анализират, планират и организират дейностите в туризма съгласно международните стандарти;

• разработват маркетингови стратегии и участват в управлението на проекти в областта на туризма в страната и чужбина;

• прилагат ефективни стопански практики в управлението на туристическите дейности: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, както и допълнителни туристически услуги;

• разработват и прилагат политиките и принципите на устойчиво развитие в туризма;

• управляват качеството на туристическите услуги и дейности в областта на свободното време, туристическите пътувания, развлеченията и изживяванията;

• развиват и усъвършенстват собствен туристически бизнес.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата притежават организационно-управленски умения в областта на туристическата индустрия, както и способност за вземане на решения при разработване на корпоративни стратегии в дейността и развитието на организациите от туристическия бизнес.

Възможните заемани длъжности са: мениджъри в правителствени и неправителствени организации, мениджъри на туристически агенции, заведения за хранене и развлечения, места за настаняване, управители на културни и туристически обекти.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление