Екологични експертизи и контрол ДО

Кратко представяне на програмата:

Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти "еколози" в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерхархията на организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен "магистър".

прочети още
Екологични експертизи и контрол ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Екологични експертизи и контрол
Квалификация: магистър - еколог

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания: нормативните документи и основните положения в правното регулиране в областта на опазването на околната среда; ще знаят видовете екологични оценки за отделните компоненти на околната среда - въздух, води, почви, биоразнообразие и защитени територии, отпадъци, шум и вибрации, радиация и др.; ще знаят основните методики за оценяване на състоянието на компонентите на околната среда.

Завършилите ще придобият следните основни умения: ще могат да прилагат европейското и национално законодателство; да анализират въздействията върху отделните компоненти на околната среда; да изготвят екологични оценки и експертизи; да прилагат механизмите и стандартите за контрол върху качеството на околната среда; да предлагат и взимат решения за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Природни науки