Счетоводство и контролинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще бъде изградено специализирано познание в областта на счетоводството и контролинга. Програмата позволява гъвкавост, благодарение на което студентите могат да формират своя научен и приложен профил. С помоща на своите преподаватели студентите могат да конкретизират обучението си в приложен план чрез самостояелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната счетводна практика. Слез завършване студентите ще владеят езика на бизнеса - счетоводството и контролинга, благодарение на който ще разберат процесите във всяка бизнес единица.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Практики:

Практическото обучение включва практика и стажове в държавни институции, банки и финансови институции, нефинансови предприятия, предприятия с нестопанска цел и застрахователни дружества.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Турция, Словения, Финландия, Германия, Франция и Италия.

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за теорията, методологията, организацията и технологията на счетоводството и контролинга в различни предприятия;

- умения за организиране и водене на счетоводство и за осъществяване на одит, за прилагането на международното и националното законодателство в областта на счетоводството и одита.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са:счетоводители, специалисти по счетоводство и контролинга,; експерти в търговски предприятия, банки и финансови институции, в инвестиционни фондове и застрахователни дружества; счетоводители, отчетници, одитори, ревизори, банкови служители, анализатори в сферата на счетоводството и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика